ประวัติ

อาคารคณะพลังงานฯ
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ (ซึ่งเดิมชื่อคณะพลังงานและวัสดุ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 นับเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้เปิดหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นหลักสูตรในระดับสูงกว่าปริญญาตรีที่มุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังเป็นที่ต้องการในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเชิงเทคโนโลยีเร่งด่วนของประเทศทั้งสิ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากวิกฤตการณ์น้ำมันในปี พ.ศ. 2516 ทำให้คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุดำเนินการเปิดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงานขึ้นเป็นหลักสูตรแรกในปี พ.ศ. 2520 นับเป็นเวลากว่า 30 ปี ผลิตบัณฑิตไปแล้วมากกว่า 1,500 คน

ปัจจุบันมีหลักสูตรการเรียนการสอนทั้งในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยบัณฑิตในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ที่คณะฯ ผลิตออกไปสู่สังคมล้วนแต่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทางวิชาการและตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ นอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้ว คณะฯ ยังได้ดำเนินการในด้านงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านได้รับรางวัลจากสถาบันที่มีชื่อเสียงต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยถือว่าเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการสอน ความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ ตลอดจนได้มีการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการให้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศด้วย