บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

บุคลากรทางวิชาการ

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน

รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร.จุลละพงษ์ จุลละโพธิ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

ผศ.ดร.เจริญพร เลิศสถิตธนกร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.ปรารถนา แก้วเพชร

ดร.ปรารถนา แก้วเพชร

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล

นางวีณา ชาตรีจันทร์สกุล

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี