บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

บุคลากรทางวิชาการ

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นริส ประทินทอง

ผศ.ดร.นริส ประทินทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ

ผศ.ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์

รศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.ศิริชัย เทพา

รศ.ดร.ศิริชัย เทพา

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน
นางจันจิรา อินทร์จันทร์

นางจันจิรา อินทร์จันทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี