บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

บุคลากรทางวิชาการ

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ

รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ผศ.ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

ผศ.ดร.ศศิธร พุทธวงษ์

ข้อมูลเพิ่มเติม
CV

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.สุชัญญา วงศ์รอด

ดร.สุชัญญา วงศ์รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

น.ส.ศุภกัญญา มะโน

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

น.ส.นฤมล เชียมสุรินทร์

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี