บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

บุคลากรทางวิชาการ

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปัญญา ศรีจันทร์

ผศ.ดร.ปัญญา ศรีจันทร์
ประธานหลักสูตรการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

รศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์ 

รศ.ดร.สิริพร โรจนนันต์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นันทน์ ถาวรังกูร

ดร.นันทน์ ถาวรังกูร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

ผศ.ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

รศ.ดร.จตุพร วุฒิกนกกาญจน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. ธีระศักดิ์ หมากผิน

รศ.ธีระศักดิ์ หมากผิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. เอกชัย วิมลมาลา

รศ.เอกชัย วิมลมาลา

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์

ดร.ชีวารัตน์ ม่วงพัฒน์

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.ขณิฐา เพ็ชรสุข

น.ส.ขณิฐา เพ็ชรสุข

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายเดวิช ชนนิยม

นายเดวิช ชนนิยม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.นิศาชล ประดับ

น.ส.นิศาชล ประดับ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี