สำนักงานคณบดี

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน

น.ส.กิตติมา ระดิ่งหิน
รักษาการเลขานุการคณะฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ชาลินี เฟื่องชูนุช

น.ส.ชาลินี เฟื่องชูนุช

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางปรียานุช รัชตะหิรัญ

นางปรียานุช รัชตะหิรัญ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายอุไร ผ่องฉวี

นายอุไร ผ่องฉวี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ประคอง ภักดี

น.ส.ประคอง ภักดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์บุญงาม

น.ส.จันทร์จิรา วงษ์บุญงาม

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ธมกร พุ่มพันธ์

น.ส.ธมกร พุ่มพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.รุ่งรวิน บัณฑิตขจร

น.ส.รุ่งรวิน บัณฑิตขจร

ข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.วิพาพร วันหวัง

น.ส.ซัลมา มาหะมะ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายภาณุพงศ์ ยอมิน

นายภาณุพงศ์ ยอมิน

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายดนัยภัทร สมบัติภัทรา

นายดนัยภัทร สมบัติภัทรา

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายอุดม หันตุลา

นายอุดม หันตุลา

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

สายวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

สายวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

สายวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

สายวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี