บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ. ดร.กูสกานา กูบาฮา

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
คณบดี
kuskana.kub@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร
adisak.nat@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.นุชธนา พูลทอง

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
nuchthana.poo@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.พัฒนะ รักความสุข

ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข
รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย
pattana.rak@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
roongrojana.son@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ
soydoa.vin@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบุคคล
tippaban.sud@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ
napachat.tar@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกิตติมา ระดิ่งหิน

นางสาวกิตติมา ระดิ่งหิน
รักษาการเลขานุการคณะฯ
kittima.rad@kmutt.ac.th

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี