บุคลากร

ผู้บริหาร

ผศ. ดร.กูสกานา กูบาฮา

ผศ.ดร.กูสกานา กูบาฮา
คณบดี

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล

รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
รองคณบดี ฝ่ายบริหาร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.นุชธนา พูลทอง

ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
รองคณบดี ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.พัฒนะ รักความสุข

ผศ.ดร.พัฒนะ รักความสุข
รองคณบดีอาวุโสฝ่ายวิจัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ

ดร.รุ่งโรจน์ สงค์ประกอบ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ. ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์

รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายวิชาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย

ผศ.ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายบุคคล

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.นภฉัตร ธารีลาภ

ผศ.ดร.นภฉัตร ธารีลาภ
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวกิตติมา ระดิ่งหิน

นางสาวกิตติมา ระดิ่งหิน
รักษาการเลขานุการคณะฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม


ผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี