บุคลากรหลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

บุคลากรทางวิชาการ

ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ

ผศ.ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
ประธานหลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ. ดร.สมบูรณ์ เวชกามา

ผศ.ดร.สมบูรณ์ เวชกามา

ข้อมูลเพิ่มเติม

ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี

ผศ.ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี

ข้อมูลเพิ่มเติม

รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง

รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง

ข้อมูลเพิ่มเติม

บุคลากรสนับสนุน

น.ส.จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร

น.ส.จิตรลดา เจริญวุฒิเสถียร

ข้อมูลเพิ่มเติมผู้บริหาร

หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

สำนักงานคณบดี