วิสัยทัศน์

"มุ่งมั่นเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีและกำลังคนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่ความยั่งยืน"

พันธกิจ

1. พัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุในทุกช่วงวัย ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ

2. ทำงานวิจัยและบริการวิชาการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เพื่อสร้างองค์ความรู้สำหรับการพัฒนาสังคมไทย

กรอบแผนกลยุทธ์คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 4 ด้าน

STRATEGIC OBJECTIVE 1 พัฒนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารจัดการงบประมาณ และระบบจัดการฐานข้อมูลให้สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง

STRATEGIC OBJECTIVE 2 พัฒนากำลังคนด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ให้รองรับกับโมเดลเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ (BCG Model) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงานด้วยการเรียนการสอน การพัฒนาคนแบบเปิดกว้าง รองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชากรทุกกลุ่ม ทุกสถานะ ทุกช่วงวัยอย่างมีคุณภาพ และมุ่งสร้าง “Employability” เพื่อการปรับตัวได้ต่อความพลิกผันของอนาคต โดยมุ่งเน้นการศึกษาเชิงสมรรถนะ

STRATEGIC OBJECTIVE 3 สร้างองค์ความรู้ พัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ ที่สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านของระบบและเทคโนโลยีพลังงาน (energy transition) และช่วยลดปัญหาสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (climate change) และสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG (เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว – bioeconomy, circular economy, green economy, BCG

STRATEGIC OBJECTIVE 4 การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร การใช้สาธารณูปโภค การใช้พื้นที่ การใช้ครุภัณฑ์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อการสร้างความสมดุลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ความสำคัญกับ Circular Economy ในการขับเคลื่อนองค์กร อันจะส่งผลต่อความสำเร็จของความยั่งยืน

ปรัชญา

"รู้วิชา รู้คุณค่า รู้รักษา มีคุณธรรม นำชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ" หมายความถึง การผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพด้านพลังงาน วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทำงานวิจัย พัฒนาและให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต