วิสัยทัศน์

มุ่งเป็นองค์การสร้างและแสวงหาความรู้ เพื่อความเป็นเลิศในการพัฒนาเทคโนโลยีสหวิทยาการ และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในระดับสากล

พันธกิจ

ให้การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำงานวิจัยทางด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปรัชญา

"รู้วิชา รู้คุณค่า รู้รักษา มีคุณธรรม นำชุมชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ" หมายความถึง การผลิตบุคลากรระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ และสร้างงานวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพด้านพลังงาน วัสดุและสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามความต้องการของประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเผยแพร่และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและคุณธรรม ทำงานวิจัย พัฒนาและให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วัตถุประสงค์

  • เพื่อผลิตบัณฑิตในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญามหาบัณฑิต ปริญญาดุษฎีบัณฑิต และปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านสาขาวิชาต่างๆ คือ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีวัสดุ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีอุณหภาพ
  • เพื่อส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา และให้บริการวิชาการที่เกี่ยวข้องกับสาขาเทคโนโลยีพลังงาน สาขาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน สาขาเทคโนโลยีวัสดุ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศและเหมะสมกับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ