แนะนำหลักสูตร

https://drive.google.com/drive/folders/1RYI8GvaRoN4rhaN43zzYe1PbQdmxN_AG

สาขาวิชา ระดับการศึกษา / หลักสูตร
ป.โท ป.เอก
วศ.ม. วท.ม. วศ.ด. ปร.ด.
1. เทคโนโลยีพลังงาน / /   /
2. การจัดการพลังงาน / /   /
3. เทคโนโลยีวัสดุ /     /
4. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม / /   /
5. เทคโนโลยีอุณหภาพ / /   /
6. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ /   /  
 1. หลักสูตรเทคโนโลยีพลังงาน

  มีการศึกษาวิจัยพลังงานด้านต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน เน้นการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการประยุกต์ใช้พลังงานในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือที่ประหยัดพลังงาน เพื่อใช้งานทางด้านเกษตรและอุตสาหกรรม

 2. หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

  มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน การบูรณาการความรู้ทางด้านการจัดการพลังงานเพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีการจัดการพลังงานในสภาพที่         เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 3. หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุ

  มุ่งพัฒนาบุคลากรและแหล่งความรู้ด้านวัสดุ ตลอดจนการจัดการวัสดุให้เทียบเท่าระดับสากล ซึ่งมีความสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาอุตสาหกรรมและการปรับปรุงคุณภาพชีวิต โดยเน้นการใช้วัสดุที่บูรณาการ การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร

 4. หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

  เน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถและทักษะในการค้นคว้าวิจัยด้านการจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมในการแก้ปัญหามลภาวะทางอากาศ น้ำและของเสียอันตราย

 5. หลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ

  เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านกระบวนการทางความร้อน การผลิตกำลังงานจากกระบวนการทางความร้อน และการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ประยุกต์เน้นหนักในด้านอุตสาหกรรมและงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ทั้งเชิงลึกและกว้าง

 6. หลักสูตรการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

  สร้างบัณฑิตที่ “คิดได้ ทำเป็น” สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ต่างๆ ในการผลิต โดยคำนึงถึงการสร้างมูลค่าเพิ่ม การลดต้นทุนการผลิต เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบจนถึงสิ้นสุดอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

ประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

ระดับปริญญาโท (2 ปี)


 • สาขาวิชา ปริญญา หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย (บาท)
  1. เทคโนโลยีพลังงาน วท.ม. / วศ.ม. 37 91,000 - 120,000
  2. การจัดการพลังงาน วท.ม. / วศ.ม. 37 91,000 - 97,000
  3. เทคโนโลยีวัสดุ วศ.ม 37 91,000 - 97,000
  4. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วท.ม. / วศ.ม. 37 91,000 - 97,000
  5. เทคโนโลยีอุณหภาพ วท.ม. / วศ.ม. 37 85,000 - 90,000
  6. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ วศ.ม 37 210,000

 • ระดับปริญญาเอก (3 ปี)

  สาขาวิชา ปริญญา หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย (บาท)
  1. เทคโนโลยีพลังงาน ปร.ด. 49 150,000
  2. เทคโนโลยีการจัดการพลังงาน ปร.ด. 49 150,000
  3. เทคโนโลยีวัสดุ ปร.ด. 49 150,000
  4. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ปร.ด. 49 150,000
  5. เทคโนโลยีอุณหภาพ ปร.ด. 49 150,000
  6. การออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ วศ.ด. 49 300,000

วิธีการคัดเลือกระดับปริญญาโท

พิจารณาจากใบสมัคร คัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อจากการสอบสัมภาษณ์ และคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ เช่น ประวัติการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ศึกษา ผลการศึกษาระดับปริญญาตรี

หลักฐานการรับสมัคร

 1. ใบรับรองผลการเรียน (Transcript)
 2. รูปถ่าย 1 นิ้ว
 3. ใบสมัคร (ปรินต์หลังจากทำการสมัครในระบบ www.kmutt.ac.th แล้ว)
 4. ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ(ถ้ามี) (TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 (Paper-Based) หรือ 173 (Computer Based) หรือ 61 (Internet-Based),IELTS ไม่ต่ำกว่าระดับ 5 , TETET ผลการทดสอบของ มจธ.รวมแล้ว ไม่ต่ำกว่าระดับ 4 (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร) (ถ้าไม่มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ต้องทำการทดสอบกับมหาวิทยาลัย)
 5. หากเคยเรียน LNG มาแล้ว ขอให้แจ้งไว้ตั้งแต่สมัครเข้าเรียน
 6. ใบรับรองจากนายจ้างหรืออาจารย์ที่เคยสอน จำนวน 2 ฉบับ (บศ.2) ดาวน์โหลด

โอกาสในการทำงาน

ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบอาชีพต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน เช่น นักวิจัย นักวิชาการ วิศวกรพลังงาน วิศวกรโรงงาน ที่ปรึกษาทางด้านพลังงาน ที่ปรึกษาหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วได้ไปทำงานอยู่ในองค์กรที่สำคัญๆ ของประเทศ เช่น บริษัทปูนซีเมนต์ไทย การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน กระทรวงพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน สถาบันการเงินต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นต้น