โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาเอก

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เอกสารฉบับเต็ม

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคม ประเทศชาติ

ความสำคัญ

ในสภาวการณ์ที่แหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังขาดแคลน อีกทั้งราคาของเชื้อเพลิงที่มีความผันผวนสูง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตด้านเทคโนโลยีพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนานักวิจัยที่มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้ และทักษะที่มีอยู่เพื่อนำไปพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งพลังงานทางเลือก รวมไปถึงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลให้คุ้มค่ามากที่สุด เพื่อรองรับสภาวการณ์อันเกิดจากความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงที่จะส่งผลต่อสภาวะการผันผวนทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในอนาคต

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาเอกสาขาเทคโนโลยีพลังงาน ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และวิชาการต่างๆ เป็นโจทย์ปัญหาทางด้านพลังงานที่เป็นความรู้ใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

เอกสารฉบับเต็ม/แผ่นพับประชาสัมพันธ์

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถในสาขาการจัดการพลังงานและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ความสำคัญ
 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมักส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่สูง ดังนั้นเทคโนโลยีการจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 2. การใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้พลังงาน รวมทั้งมีนโยบายการใช้พลังงานของประเทศที่ดี ซึ่งขาดความรู้ทางด้านนี้ ในปัจจุบันสาขาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงานจะเน้นการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสร้างนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงการจัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดความรู้พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน นโยบายพลังงาน เพื่อการพัฒนาประเทศ ต่อไป
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาการจัดการพลังงานที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการพลังงานที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการต่างๆ เป็นโจทย์ปัญหาทางด้านการจัดการพลังงานของประเทศและที่เป็นความรู้ใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

เอกสารฉบับเต็ม | เว็บไซต์สาขาวิชา

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถในสาขาเทคโนโลยีวัสดุอย่างลึกซึ้งจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ความสำคัญ
 1. เทคโนโลยีวัสดุมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีวัสดุมีบทบาทอย่างสูงต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ การพัฒนาความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุนี้จะช่วยผลิตวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ เพื่อการใช้งานในด้านต่างๆ รวมไปถึงการยืดอายุการใช้งานวัสดุที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน
 2. จุดเด่นประการหนึ่งของหลักสูตรคือเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุที่เน้นการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงการลดใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. เทคโนโลยีวัสดุเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไม่ได้ทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยตนเอง หลักสูตรนี้จึงเน้นผลิตบุคลากรด้านเทคโนโลยีวัสดุที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถหาความรู้ด้วยตัวเอง สร้างงานวิจัยและพัฒนาวัสดุหรือเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
 4. นอกจากสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุแล้ว หลักสูตรนี้มีจุดเด่นอีกประการคือการพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความรู้พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานวัสดุในรูปแบบต่างๆต่อไป
วัตถุประสงค์
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ ที่มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ มีทักษะในการทำงานปฏิบัติและการทำวิจัย และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และวิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโลหะ พอลิเมอร์และวัสดุผสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เอกสารฉบับเต็ม | เว็บไซต์สาขาวิชา

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถในสาขาสิ่งแวดล้อมอย่างลึกซึ้งจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคม ประเทศชาติ

ความสำคัญ
 1. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่สำคัญเนื่องจาก การพัฒนาเทคโนโลยีด้านต่างๆ และการใช้พลังงาน มีผลทำให้สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป หากไม่ได้รับการบำบัด ย่อมเกิดผลกระทบต่อเนื่องถึงระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีเพื่อการจัดการและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อม การลดการเกิดของเสีย การนำของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ การนำกลับมาใช้ใหม่ และการบำบัดขั้นสุดท้าย
 2. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นการบูรณาการทางศาสตร์ต่างๆ ทั้งวิทยาศาสตร์กายภาพ เคมี ชีวภาพ เศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก และระเบียบมาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และทักษะในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาวิจัยด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการต่างๆ เป็นโจทย์ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความรู้ใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

เอกสารฉบับเต็ม

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถในสาขาอุณหภาพอย่างลึกซึ้งจะช่วยแก้ปัญหา และสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ ให้แก่สังคม ประเทศชาติ

ความสำคัญ
 1. จุดเด่นของหลักสูตรเทคโนโลยีอุณหภาพ เป็นหลักสูตรเฉพาะทางด้านกระบวนการด้านความร้อน เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งเป็นเน้นการพัฒนาการวิจัยเชิงลึกและสร้างนวัตกรรม เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและแก้ไขปัญหาอย่างมีจรรยาบรรณ
 2. เป็นหลักสูตรที่เน้นการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความรู้พื้นฐานเดิมที่มีอยู่เพื่อการพัฒนาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีอุณหภาพที่เข้มแข็ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตบัณฑิตปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา เพื่อสนองต่อความต้องการทั้งในและต่างประเทศ
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัย และวิชาการต่างๆ เป็นโจทย์ปัญหาทางด้านอุณหภาพ ที่เป็นความรู้ใหม่

สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

เอกสารฉบับเต็ม

ปรัชญา
 1. เน้นการวิจัยประยุกต์และการพัฒนา (Mode 2 Research) มากกว่างานวิจัยพื้นฐาน (Mode 1 Research) เน้นการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาในงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือมีศักยภาพสูงที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับคุณภาพของงานวิจัยให้เทียบเท่าคุณภาพของปริญญาเอกปกติ
 2. เน้นความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ หรือความเป็นเลิศที่ตรงประเด็น (Excellence with Relevance) เนื้อหาของหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของหลักสูตรนี้จะพิจารณาให้ความสำคัญทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและการสอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัย (เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาวิจัย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม) ควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ออกไป (เช่น บัณฑิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ) มีทั้งคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในขณะเดียวกัน
 3. เน้นการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน (Networking and Partnership) กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร เช่น การเรียนการสอน การทำโครงการวิจัยและพัฒนาต่างๆ จะอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่นๆ จากทั้งภายในและภายนอก มจธ. หน้าที่หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของทีมบริหารหลักสูตรคือการสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อหาทางใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับ ความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้าให้มากที่สุด
 4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การวิจัย และในแง่ของการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ในการเรียนการสอนจะอาศัยทั้งวิธีการเรียนการสอนปกติ คือ การบรรยาย การให้การบ้าน ฯลฯ ควบคู่กับการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี Constructivism ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร (เช่น การทำโครงการในแต่ละวิชา) ในการพัฒนาโครงการวิจัยจะมีการวางแผนและปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยจะพัฒนาโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 5. เน้นความเป็นนวัตกรรม (Innovation) คือ การนำความรู้และผลงานต่างๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์สาธารณะ การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรจะมุ่งเป้าไปที่นวัตกรรมเป็นสำคัญแทนที่จะเน้นไปที่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว
ความสำคัญ
 1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและของประเทศไทยโดยรวม ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของประเทศไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็นลักษณะการรับจ้างผลิตมากกว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความสามารถดังกล่าวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมุ่งที่การผลิตวิศวกรออกแบบและวิศวกรวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาความสามารถในการออกแบบ
 2. หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้สูงขึ้น การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของวงการวิจัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะเน้นการต่อยอดงานวิจัย เน้นการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะทำให้การลงทุนการทำวิจัยไม่สูญเปล่า
 3. หลักสูตรนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศให้สูงขึ้น นโยบายดังกล่าวจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีบุคลากรด้านการออกแบบที่มีคุณภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญ
 4. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้เน้นงานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์โดยตรง จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของงานวิจัยและจะมีการทำวิจัยในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรวิจัย (Research Engineers) และวิศวกรออกแบบ (Design Engineers) ระดับปริญญาเอกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาวิจัย สังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
 3. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณะประโยชน์ (Research Commercialization Rate)
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนา
 5. เพื่อสร้างความสามารถในการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรม SMEs