โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาโท

สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน

เอกสารฉบับเต็ม

ปรัชญา

เพื่อให้มีการบูรณาการความรู้ทางด้านพลังงาน และพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยการผสมผสานกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

ความสำคัญ

หลักสูตรนี้มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม มีความพร้อมทางวิชาการและตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งธำรงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและเก่ง อีกทั้งเป็นการตอบสนองต่อความต้องการกำลังคนทางด้านเทคโนโลยีพลังงานของประเทศ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการใช้และการผลิตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการนำพลังงานทดแทนมาใช้อย่างยั่งยืน อีกทั้งหลักสูตรนี้ยังกระตุ้นให้ผู้เรียนตระหนักถึงการแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นทดแทนน้ำมัน และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรพลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

วัตถุประสงค์
 1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ที่มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมและจริยธรรม
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถและทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการต่างๆ ที่เป็นโจทย์ปัญหาทางด้านพลังงานของประเทศและที่เป็นความรู้ใหม่

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน

เอกสารฉบับเต็ม | แผ่นประชาสัมพันธ์หลักสูตรของสายวิชาฯ

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความรู้ และความสามารถในสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน และสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งจะช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์แนวคิดใหม่ ๆ ให้แก่สังคมและประเทศชาติ

ความสำคัญ
 1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมักส่งผลให้มีการใช้พลังงานที่สูง ดังนั้น เทคโนโลยีการจัดการพลังงานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างยั่งยืน
 2. การใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดการสิ้นเปลือง และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การวางแผนการใช้พลังงาน รวมทั้งมีนโยบายการใช้พลังงานของประเทศที่ดี ซึ่งขาดความรู้ทางด้านนี้ ในปัจจุบันสาขาวิชาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน จึงเป็นเรื่องที่สำคัญต่อภาพรวมการใช้พลังงานของประเทศ
 3. หลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการพลังงานจะเน้นการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาสร้างนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคำนึงถึงการจัดการการใช้พลังงาน รวมทั้งการพัฒนาต่อยอดความรู้พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน นโยบายพลังงาน เพื่อการพัฒนาประเทศ ต่อไป
 4. เปลี่ยนชื่อสาขาวิชาจากเดิม "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงาน" เป็น "หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน" เพื่อให้สอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตรซึ่งได้เน้นการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการพลังงานที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบริหารจัดการพลังงานที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงานองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถสร้างสรรค์งานวิจัยและวิชาการต่าง ๆ เป็นโจทย์ปัญหาทางด้านเทคโนโลยีการจัดการพลังงานของประเทศและที่เป็นความรู้ใหม่
 3. เพื่อให้มีการบูรณาการความรู้ทางด้านพลังงาน และพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศโดยการผสมผสานกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆ

สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

เอกสารฉบับเต็ม | เว็บไซต์สาขาวิชา

ปรัชญา

การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับวัสดุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ความสำคัญ
 1. ความรู้ด้านวัสดุและการใช้งานมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตมนุษย์ วัสดุยิ่งมีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบันที่วิกฤติพลังงานและอาหารมีผลกระทบต่อการดำรงชีพอย่างรุนแรง การพัฒนาความรู้พื้นฐาน และการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์และสามารถให้มนุษย์ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน หลักสูตรนี้มุ่งเน้นผลิตวิศวกรและนักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาวัสดุใหม่ๆ เพื่อการใช้งานในด้านต่างๆ รวมไปถึงการยืดอายุการใช้งานวัสดุที่มีการใช้อยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเน้นถึงการสร้างความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม
 2. จุดเด่นประการหนึ่งของหลักสูตรคือเป็นหลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุที่เน้นการพัฒนาที่สร้างสรรค์ เพื่อสร้างวิศวกรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยใช้เทคโนโลยีที่คำนึงถึงการลดใช้ทรัพยากรและการรักษาสิ่งแวดล้อม
 3. เทคโนโลยีวัสดุเป็นพื้นฐานสำคัญในการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ช่วยส่งเสริมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งปัจจุบันต้องยอมรับว่าความสามารถในการแข่งขันของประเทศยังอยู่ในระดับต่ำ อุตสาหกรรมในประเทศไม่ได้ทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยตนเอง หลักสูตรนี้จึงช่วยพัฒนาความสามารถของบุคลากรและวิศวกรด้านเทคโนโลยีวัสดุเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
 4. นอกจากสร้างบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีวัสดุแล้ว หลักสูตรนี้มีจุดเด่นอีกประการคือการพัฒนาบุคลากรที่มีความเข้มแข็งในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดความรู้พื้นฐานเดิมที่มีอยู่ ทำให้ประเทศไทยมีพื้นฐานความรู้ที่เข้มแข็งด้านเทคโนโลยีวัสดุ เพื่อต่อยอดไปสู่การใช้งานวัสดุในรูปแบบต่างๆ ต่อไป
วัตถุประสงค์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ 2 ประการ

 1. เพื่อสร้างบุคลากรที่มีความรู้พื้นฐานในศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุ มีทักษะในการทำงานปฏิบัติและการทำวิจัย และมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 2. เพื่อพัฒนางานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัสดุชนิดต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านโลหะ พอลิเมอร์และวัสดุผสม

สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

เอกสารฉบับเต็ม | เว็บไซต์สาขาวิชา

ปรัชญา

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นที่จะผลิตนักเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ให้มีการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัย เลือกใช้ และสามารถพัฒนาเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ความสำคัญ

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมเป็นศาสตร์ที่บูรณาการศาสตร์ต่างๆ เพื่อให้บัณฑิตสามารถใช้ความรู้และทักษะในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.เพื่อผลิตมหาบัณฑิตปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชา
   เพื่อสนองต่อความต้องการของประเทศ ทั้งด้านเทคโนโลยีและการจัดการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะความสามารถในการค้นคว้าและวิจัย ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ในการบริหารจัดการควบคู่กับเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีอุณหภาพ

เอกสารฉบับเต็ม

ปรัชญา

การศึกษาที่มุ่งเน้นการรู้จริง ได้คุณภาพ สามารถออกแบบและจัดการกระบวนการทางความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความเชื่อมั่นและสนองนโยบายตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของประเทศ

ความสำคัญ

เป็นหลักสูตรที่เน้นการศึกษาวิจัยและพัฒนาทางด้านกระบวนการด้านความร้อน และการนำความร้อนเหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ประยุกต์เน้นหนักไปทางด้านอุตสาหกรรมและการวิจัย เพื่อพัฒนาและผลิตบัณฑิตให้สามารถรองรับการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมของประเทศ และเป็นการสร้างนักวิจัยที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีจรรยาบรรณ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. ผลิตบัณฑิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ ที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการออกแบบและจัดการกระบวนการทางความร้อนที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน เพื่อสนองต่อความต้องการของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งในและต่างประเทศ
 2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถ และทักษะในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง และสามารถนำเสนอสิ่งที่ศึกษา ค้นคว้าต่อผู้อื่นได้
 3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามความเชี่ยวชาญหรือความสนใจ
 4. เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสามารถตอบสนองความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

สาขาวิชาการออกแบบและผลิตแบบบูรณาการ

เอกสารฉบับเต็ม

ปรัชญา
 1. เน้นการวิจัยประยุกต์และการพัฒนา (Mode 2 Research) มากกว่างานวิจัยพื้นฐาน (Mode 1 Research) เน้นการบูรณาการศาสตร์หลายสาขาในงานวิจัยและการเรียนการสอน เพื่อให้สามารถนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์หรือมีศักยภาพสูงที่จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ได้ ในขณะเดียวกันก็รักษาระดับคุณภาพของงานวิจัยให้เทียบเท่าคุณภาพของปริญญาโทปกติ
 2. เน้นความเป็นเลิศที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและประเทศชาติ หรือความเป็นเลิศที่ตรงประเด็น (Excellence with Relevance) เนื้อหาของหลักสูตร การเรียนการสอน การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องต่างๆ ของหลักสูตรนี้จะพิจารณาให้ความสำคัญทั้งความเป็นเลิศทางวิชาการและการสอดคล้องความต้องการของผู้ใช้ผลงานวิจัย (เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาวิจัย ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยส่วนรวม) ควบคู่กันไป ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลผลิตที่ออกไป (เช่น บัณฑิต ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ) มีทั้งคุณภาพ และเป็นประโยชน์ต่อสังคมในขณะเดียวกัน
 3. เน้นการดำเนินการในลักษณะเครือข่ายและการเป็นหุ้นส่วน (Networking and Partnership) กิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตร เช่น การเรียนการสอน การทำโครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ จะอาศัยบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ จากทั้งภายในและภายนอก มจธ. หน้าที่หลักที่สำคัญอย่างหนึ่งของทีมบริหารหลักสูตร คือ การสร้างเครือข่ายให้กว้างขวางและหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเครือข่ายกับภาคอุตสาหกรรม ทั้งนี้เพื่อหาทางใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้เกิดความหลากหลายและเพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์หรือลูกค้าให้มากที่สุด
 4. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ทั้งในแง่ของการเรียนการสอน การวิจัย และในแง่ของการพัฒนาผู้เรียนให้ตรงกับความต้องการและความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละบุคคล ในการเรียนการสอนจะอาศัยทั้งวิธีการเรียนการสอนปกติ คือ การบรรยาย การให้การบ้าน ฯลฯ ควบคู่กับการเรียนรู้ตามแนวทางของทฤษฎี Constructivism ที่ให้ผู้เรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ในหลักสูตร (เช่น การทำโครงการในแต่ละวิชา) ในการพัฒนาโครงการวิจัยจะมีการวางแผนและปรึกษาหารือกันอย่างรอบคอบระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา นักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ (เช่น ภาคอุตสาหกรรม เป็นต้น) โดยจะพัฒนาโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการของทุกฝ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 5. เน้นความเป็นนวัตกรรม (Innovation) คือ การนำความรู้และผลงานต่างๆ ไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรือประโยชน์สาธารณะ การเรียนการสอน โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของหลักสูตรจะมุ่งเป้าไปที่นวัตกรรมเป็นสำคัญแทนที่จะเน้นไปที่ความเป็นเลิศทางวิชาการเพียงอย่างเดียว
ความสำคัญ
 1. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยและของประเทศไทยโดยรวม ความสามารถในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ของประเทศไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยในปัจจุบันจะเป็นลักษณะการรับจ้างผลิตมากกว่าจะเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง หลักสูตรนี้จะช่วยเสริมสร้างความสามารถดังกล่าวให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยมุ่งที่การผลิตวิศวกรออกแบบและวิศวกรวิจัยที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนาความสามารถในการออกแบบ
 2. หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มสัดส่วนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้สูงขึ้น การนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เป็นปัญหาสำคัญประการหนึ่งของวงการวิจัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ หลักสูตรนี้จะเน้นการต่อยอดงานวิจัย เน้นการนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งจะทำให้การลงทุนการทำวิจัยไม่สูญเปล่า
 3. หลักสูตรนี้จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของรัฐบาล ที่ต้องการให้มีการออกแบบและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศให้สูงขึ้น นโยบายดังกล่าวจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อมีบุคลากรด้านการออกแบบที่มีคุณภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญ
 4. ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรนี้เน้นงานวิจัยและพัฒนาประยุกต์ที่ภาคอุตสาหกรรมจะได้ประโยชน์โดยตรง จะทำให้ภาคอุตสาหกรรมเห็นความสำคัญของงานวิจัยและจะมีการทำวิจัยในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตวิศวกรวิจัย (Research Engineers) และวิศวกรออกแบบ (Design Engineers) ระดับปริญญาโทที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ซึ่งรวมถึงภาคอุตสาหกรรม ภาคการศึกษาวิจัย ของสังคมและของประเทศชาติโดยส่วนรวม
 2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้
 3. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการนำผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ หรือสาธารณะประโยชน์ (Research Commercialization Rate)
 4. เพื่อสร้างความเชื่อมโยงและความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับภาคเอกชน ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการวิจัยและพัฒนา
 5. เพื่อสร้างความสามารถในการออกแบบและการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็งให้ก