การรับบุคคลภายนอก

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอกมีโอกาสศึกษาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ โดยให้เข้ารับการศึกษาเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น

มหาวิทยาลัยรับบุคคลภายนอกเข้าศึกษา โดยสรุปดังนี้

  1. ผู้สนใจสมัครเข้าศึกษาโดยเลือกเรียนเป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม ผ่านเว็บไซต์ admission.kmutt.ac.th และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อไป
  2. ผลการประเมินรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรม สามารถสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ได้ 5 ปี
  3. เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนการเรียนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น
  4. อัตราค่าใช้จ่ายสำหรับคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
    - ค่าลงทะเบียน หน่วยกิตละ 3,000 บาท
    - ค่าประกันทรัพย์สินเสียหาย 4,000 บาท
    รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ http://admission.kmutt.ac.th/apply/non-aged-group

อ้างอิง http://pubhtml5.com/nkyi/jdcc