รางวัลนักศึกษา

ปี ผลงาน รางวัล
 2557   รางวัลชนะเลิศในการเข้าร่วมนิทรรศการแสดงผลงานการบูรณาการเรียนรู้ร่วมกับการทำงานระดับปริญญาโท-เอก ครั้งที่ 3 (WiL - KMUTT)
 2556   รางวัลบทความดีเด่น ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทยครั้งที่ 9
 2556   รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น
ในการประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั้งที่ 7
 2556 รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ดีเยี่ยม จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยพืชเขตร้อนและกึ่งร้อนครั้งที่ 7
2556 - รางวัลชนะเลิศในการนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation จากที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัยครั้งที่ 5"
2555 - รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยปากเปล่า กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา Environment ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย
2555 - รางวัลบทความยอดเยี่ยมลำดับที่ 2 และ 3 จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 17
2555 - รางวัลการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3
(ที่มา http://www.inec2012.ssru.ac.th/)
2555 - รางวัลการนำเสนอผลงานดีเด่นจากการร่วมเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ "วิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 4" ประเภทดี
2555 การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ รางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัยวิกฤตรังสีจากเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2554 “การบำบัดสีย้อมผ้าด้วยฟิล์มบางคอมโพสิท ไททาเนียกับเมโซพอรัสซิลิกา” รางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ภาคบรรยายดีเด่น ในการประชุมวิชาการ สิ่งแวดล้อมนเรศวร ครั้งที่ 7
2554 Determination of Solar Cell Parameters and Resistances using Color and White LED-BASED Solar Simulators with High Amplitude Pulse Voltage AFORE 2011 Best Paper Award
2554 - รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในงานสัมมนาวิชาการ เรื่องการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาภายใต้โครงการสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโท-เอก ประจำปี 2554
2553 - รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหางานวิจัยในรายการวิจัยไทยคิด "The Team"
2553 - รางวัล Thailand Energy Awards 2010
2553 Aesthetic Factors for High Value Chair Development Outstanding Award
2553 - รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาระดับดีเด่น แบบบรรยาย
2553 - รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ ปี พ.ศ. 2552
2553 - ประกาศเกียรติคุณ "คนดี เด่น ดัง วังเจ็ดลิน" ประเภท นักวิจัยดีเด่นผู้รับทุนภายนอก ประจำปีการศึกษา 2552
2552 วิทยานิพนธ์ระดับ ป. โท เป็นการเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster) รางวัลโปสเตอร์ชมเชย KMUTT Graduate Poster Forum ครั้งที่ 1
2552 - ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติยกย่องเป็น "เมธีส่งเสริมนวัตกรรม"
2552 ระบบผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน สำหรับหมู่บ้านในชนบทกรณีหมู่บ้านเกาะจิก รางวัล Thailand Energy Awards 2009
2552 - รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ 2552
2552 - พลังงานหมุนเวียนที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (Off Grid)
2552 - Honarable Mention Poster
2552 - Outstanding Poster
2552 - Honarable Mention Poster for Energy Theme
2552 - Honarable Mention Poster for Energy Theme
2552 Energy Saving Acrylic Display (ESD) and Energy Saving White Acrylic Sheet (ESWA) รางวัล Invention of Sufficiency Economy Award "The Winner Gold Medalist"
2552 Energy Saving Acrylic Display (ESD) and Energy Saving White Acrylic Sheet (ESWA) รางวัล IFIA Lady Prize
2551 Adsorption of Arsenic from Aqueous Solution by MCM-41 Containing Iron Synthesized from Rice Hush Certificate of Excellence CGI Award for Young Scientists 2008
2551 - รางวัลนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการ สกอ. 2551
2551 - รางวัลจากงาน SIIF 2008 ณ ประเทศเกาหลี