รางวัลอาจารย์และนักวิจัย

ปี


ผลงาน รางวัล
  2557    เตาอาร์กอนอาร์คสำหรับหลอมโลหะผสมอุณหภูมิสูงระดับห้องปฏิบัติการ
1 รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับชาติประจำปี 2557 ระดับดีเด่น จากสภาวิจัยแห่งชาติ วันที่ 23 มิ.ย. 2557 ณ. ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

2. รางวัลสิ่งประดิษฐ์นานาชาติระดับ Gold Medal ในงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva วันที่ 9 เม.ย. 2557 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

3. รางวัลสิ่งประดิษฐ์ Special Award จากไต้หวัน ในงาน 42nd International Exhibition of Inventions of Geneva วันที่ 9 เม.ย. 2557 ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

4. รางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 ก.พ. 2557 ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

5. รางวัลผลงานวิจัยระดับชมเชย สาขาสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 4 ก.พ. 2557 ณ. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ
 2557    โล่ห์เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส สกว. โล่ห์เกียรติยศนักวิจัยอาวุโส สกว.
 2557   โล่ห์เกียรติยศที่ช่วยสนับสนุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยให้กับมหาวิทยาลัย ในงานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงาน มจธ.ครั้งที่ 12 โล่ห์เกียรติยศด้านพลังงาน
 2556   รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2556 ประเภทผู้ส่งเสริมสังคม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร  ศิษย์เก่าดีเด่นศิลปากร
 2556   การประเมินระดับ 5 (ระดับดีเยี่ยม) ในการประชุมประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. ประกาศผลการประเมินผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว
  2556   Drying Technology Award 2013 จากสำนักพิมพ์ TAYLOR & FRANCIS Drying Technology Award 2013 จากสำนักพิมพ์ TAYLOR & FRANCIS
   2556    รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศิษย์เก่าดีเด่น  

2555
การพัฒนามีดแกะลายสำหรับงานเครื่องประดับทอง โล่ห์เกียรติยศผลงานวิจัยเด่น สกว.ประจำปี 2555
2555 ไม่มี เครื่องหมายสหัทยานาวี
2555 Corrosion Resistance Improvement of Molydenum Conversion Coating by Doping With Beneficial Element (MS) Research Grant Awarding Ceremony
2555 An Evaluation of Government Enery onservation Programme in The Thai Small and Medium-Sized Industry and Commercial Building” รางวัลโล่เกียรติยศ The Best Practice Award จากการประชุมสัมมนา และนิทรรศการวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 8
2554 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2553
2554 รางวัล Top Five Contributors to Archival Literature in Drying
2554 รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2553 ปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน (ระดับดีเยี่ยม) การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552
2553 ปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (ระดับดีเยี่ยม) การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552
2553 ปริมาณและคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการระดับสาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ (ระดับดี) การประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ปี 2552
2553 รางวัลเข้ารอบชิงชนะเลิศ การประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย ประจำปี 2553
2553 รางวัลทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2553
2553 Top Five Contributors to Archival Literature in Drying
2553 PTIT Distinguished Fellow ประจำปี 2553-2554
2552 เทคโนโลยีการอบแห้งชั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ รางวัลผลงานวิจัยกลุ่มวิจัยปี 2549 ดีเด่นในกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งชั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ
2552 Arun S. Mujumdar Medal
2552 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
2551 The 2008-ASAIHL-SCOPUS Young Scientist Awards สาขา Engineering and Technology
2551 Innovation in Drying Research Academic Achievement in Drying Research
2550 การศึกษาผลสัมฤทธิ์การวิจัยด้วยกระบวนการ Scientometrics : จากระดับชาติสู่ระดับสากล รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจำปี 2550 (สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์) (Scientometrics for Research Performance from National to International Relevances)
2550 แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าร่วมกับการเพิ่มพื้นที่ผิว รางวัลผู้เสนอผลงานวิจัยดีเยี่ยม  (แบบโปสเตอร์)
2550 รางวัล PTIT Awards ประเภทที่ 3 PTIT Scholar ประจำปี 2550-2551
2549 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สำหรับผู้แต่งบทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Drying Technology – An International Journal
2549 รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549
2548 รางวัลเมธีส่งเสริมนวัตกรรม สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2548
2548 การผลิตและทดสอบหลังคายางพาราจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย รางวัลโครงการวิจัยดีเด่น งานฟื้นยางไทยให้ยั่งยืน ประจำปี 2548
2548 การพัฒนาและผลิตไม้พีวีซี รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2548 (สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
2547 เครื่องมือวัดความดันไลท์ดีเพนเดนดีเทคเตอร์สำหรับวัดความดันของของไหลความหนึดสูง รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี   2547 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2547 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาพลังงาน ประจำปี 2546
2547 รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2547 ระดับชมเชย สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2546 การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ : รูปแบบ และมาตรการ ทางสังคม เศรษฐศาสตร์ การจัดการ และกฎหมาย เพื่อแก้ไขปัญหาขยะชุมชน รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2546 สาขานิติศาสตร์
2546 รางวัล 2003 UNESCO SCIENCES PRIZE
2545 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกฟลืไดซ์เบดโดยใช้ความร้อนจากเตาเผาแกลบแบบไซโคลน รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น
2545 การปรับปรุงคุณภาพผิวและการควบคุมขนาดของผลิตภัณฑ์พีวีซีที่ได้จากกระบวนการอัดรีดโดยระบบหัวขึ้นรูปสนามแม่เหล็ก รางวัลเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์
2545 รางวัล Finalist for ASEAN Outstanding Scientist and Technologist Award (AOSTA)
2544 รางวัลเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 8
2543 รางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่, รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น
2543 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาพลังงาน
2542 รางวัล Medal award for his significant contribution to the development of drying technology in Asia and Australia
2541 รางวัลเมธีวิจัยรุ่นที่ 5 ปี 2541-2544
2541 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2541
2540 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2540 เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบฟลูอิไดซ์เบดเคลื่อนย้ายได้ รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร
2540 เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบสำเร็จรูป สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2539 รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2539 รางวัลเมธีวิจัยอาวุโส สกว. สาขาพลังงานและวัสดุ
2537 รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2537
2535 การบำบัดและใช้ประโยชน์จากน้ำทิ้งโรงงาน แป้งมันสำปะหลัง รางวัลผลงานการวิจัย