ปีงบประมาณ 2547

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
1 EM การปรับปรุงกระบวนการผลิตน้ำตาลอ้อยระดับชุมชน (โครงการปี 43) นางจันทนา กุญชรรัตน์ NSTDA
2 MT การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสง อาทิตย์ นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NSTDA
3 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในโรงงานควบคุม (ส่วนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
4 EM การว่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำ รายงานสถานภาพการใช้พลังงานของโรงงานควบคุม (โครงการปี 46) นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
5 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในอาคารควบคุมปีที่ 3 กลุ่มที่ 3 นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
6 EM การประเมินผลโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงานควบคุม และอาคารควบคุม (นำร่อง) นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
7 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants)เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในโรงงานควบคุม (ครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
8 EV การศึกษาแนวทางการใช้พลังงานในสาขาบ้านอยู่อาศัย นางพจนีย์ ขุมมงคล DEDE
9 ET การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยผ่านการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ TRF
10 MT การตรวจสอบและควบคุมการกระจายตัวของการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลและสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางอะคริลิก (พัฒนานักวิจัย) นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ TRF
11 MT พฤติกรรมบวมตัวเชิงรัศมีของพอลิเมอร์ หลอมเหลวในเครื่องคาปิลารี่รีโอมิเตอร์ (พัฒนานักวิจัย) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
12 MT การผลิตและทดสอบวัสดุผสมพีวีซีกับขี้เลื่อยไม้ ในกระบวนการอัดรีด (ฝ่าย 5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
13 MT การศึกษาวิจัยดระบวนการผลิตและสมบัตรของวัสดุพอลิโอลิฟิน/เส้นใยธรรมชาติ (ฝ่าย 5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
14 MT สภาวะการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
15 MT การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ (ฝ่ายวิชาการ) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
16 MT ความเค้นเฉือน ปริมาณบวมตัวและรูปแบบความเร็วเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยวโดยใช้หัวขึ้นรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ฝ่ายวิชาการ :องค์ความรู้ใหม่) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
17 MT การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
18 ET การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล MUA+TRF
19 MT การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศักษาวัสดุสำหรับสารคู่ทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์ นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ MUA+TRF
20 MT ความเป็นได้ในการเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะระหว่างผิวเคลือบพอลิเมอร์และชิ้นงานและการศึกษาความต้านทานต่อการสึกหรอสำหรับผิวเคลือบพอลิเมอร์คอมโพสิต นางทิพบรรณ ปะละไทย MUA+TRF
21 EV การศึกษาประสิทธิภาพในการเติมถ่านกัมมันต์ในถังปฏิกรณ์แผ่นกั้นบำบัดและกำจัดสีย้อมจากน้ำเสียในโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (โครงการปี 46) นางสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์ MUA+TRF
22 TT การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสมสำหรับการนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (โครงการปี 46) นายมานะ อมรกิจบำรุง MUA+TRF
23 TT การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ที่ใช้อากาศโดยใช้สนามไฟฟ้า นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ MUA+TRF
24 MT การออกแบบและการสร้างเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค นายนคร ศรีสุขุมบวรชัย NECTEC
25 EM การใช้ก๊าซชีวภาพผลิตไฟฟ้าและทำความเย็นในโรงเลี้ยงสุกร (ระยะที่ 2) นายจุลละพงษ์ จุลละโพธิ EPPO
26 EM การศึกษาศักยภาพของชีวมวลที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงานทดแทน : กรณีศึกษา แกลบ กากปาล์ม ขี้เลื่อย กากมะพร้าว และกากอ้อย นายอภิชิต เทิดโยธิน DEQP
27 EM การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซล่าร์เซลในระดับครัวเรือนในระยะยาว นายอภิชิต เทิดโยธิน KNIT
28 EV โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (ระยะที่ 1) ดร. พจนีย์ ขุมมงคล PCD
29 EV โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (ระยะที่ 2) ดร. พจนีย์ ขุมมงคล PCD
30 MT การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MTBC
-------------------------------------- รวม 30 โครงการ --------------------------------------