ปีงบประมาณ 2548

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
1 EV การหล่อแข็งกากตะกอนโรงชุบโลหะโดยการใช้สารเคมีเพื่อกระตุ้นซีเมนต์ที่เตรียมจากปูนขาวและเถ้าลอย (โครงการปี46) น.ส. สุวิมล อัศวพิศิษฐ NSTDA
2 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในโรงงานควบคุม (ส่วนเพิ่มเติมครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 (โครงการ 45) นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
3 EM การประเมินผลโครงการส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน สำหรับโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม (นำร่อง) นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
4 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม(ครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
5 EM การตรวจสอบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มที่ 3) นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
6 EM การศึกษาจัดทำร่างกระทรวงว่าด้วยการกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
7 EM การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานสถานภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ของโรงงานควบคุม นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
8 EM การอนุรักษ์พลังงานและจัดทำเอกสาร นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
9 EM การบริหารการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส่วน นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
10 EM การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานใน นายอภิชิต เทอดโยธิน DEDE
11 ET การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยผ่านการผสมผสานเทคนิคกาอบแห้งที่หลากหลาย (ฝ่ายวิชาการ:ส่งเสริมกลุ่มวิจัย) (โครงการปี 47) นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์ TRF
12 MT การตรวจสอบและควบคุมการกระจายตัวของการเชื่อมโยงระหว่างโมเลกุลและสมบัติของโพลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติและยางอะคริลิก (พัฒนานักวิจัย) (โครงการปี 45) นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ TRF
13 MT การวิจัยและพัฒนาวัสดุผสมระหว่าง พอลีพรอพิลีนและสารเติมแต่งธรรมชาติ โดยการฉีดขึ้นรูปเพื่อลดต้นทุนการผลิต (ฝ่าย 5) (โครงการปี 46) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
14 MT การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างพีวีซีและ เส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด (ฝ่าย 5) (โครงการปี 46) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
15 MT การศึกษาวิจัยดระบวนการผลิตและสมบัตรของวัสดุพอลิโอลิฟิน/เส้นใยธรรมชาติ (ฝ่าย 5) (โครงการปี 46) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
16 MT สภาวะการผลิตและสมบัติของผลิตภัณฑ์ ยางธรรมชาติที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5)(โครงการปี 46) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
17 MT การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ (ฝ่ายวิชาการ) (โครงการปี 47) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
18 MT ความเค้นเฉือน ปริมาณบวมตัวและรูปแบบ ความเร็วเชิงรัศมีของพอลิเมอร์หลอมเหลวขณะไหลในเครื่องรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยวโดยใช้หัวขึ้นรูปสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (ฝ่ายวิชาการ : องค์ ความรู้ใหม่) (โครงการปี 47) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
19 MT การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติ กับยางเอสบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง (ฝ่าย 5) (โครงการปี 47) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
20 MT สมบัติทางวิศวกรรม และการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ไม้หน้าตัดกลวงจากวัสดุผสมระหว่างพลาสติกกับขี้เลื่อยไม้ (ฝ่าย 5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
21 MT การพัฒนาพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางเอ็นบีอาร์ที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่งเพื่อขึ้นรูปผลิตภัณฑ์โอริง (ฝ่าย 5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
22 MT การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้าง ของผลิตภัณฑ์ จากวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้ เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์ (ฝ่าย5) นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
23 EV การศึกษาปัจจัยและความสัมพันธ์ของปัจจัยที่ มีผลต่อการปลดปล่อยก๊าซมีเทนจากนาข้าว (โครงการปี 43) น.ส.อรพิน เกิดชูชื่น TRF
24 EV การพัฒนาข้อมูลด้วยระบบภูมิศาสตร์สนเทศ เพื่อการประเมิณมีเทนจากนาข้าว (โครงการปี 42) นางสิรินทรเทพ เต้าประยูร TRF
25 EV การหล่อกากตะกอนโลหะหนักโดยการกระตุ้น เถ้าแกลบดำด้วยสารเคมีและความร้อน (ฝ่ายที่ 5) น.ส.สุวิมล อัศวพิศิษฐ TRF
26 ET การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ร่วมกับ/ปั๊มความร้อน (โครงการปี 47) นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล MUA+TRF
27 ET การศึกษาการทำความเย็นโดยการระเหย ภายใต้สุญญากาศสำหรับวัสดุพรุน (รุ่นใหม่) นายนริส ประทินทอง MUA+TRF
28 MT การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศักษา วัสดุสำหรับสารคู่ทำงานในระบบเครื่องทำ ความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์(โครงการปี 47) นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ MUA+TRF
29 MT ความเป็นได้ในการเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะระหว่างผิวเคลือบพอลิเมอร์และชิ้นงานและการศึกษาความต้านทานต่อการสึกหรอสำหรับผิวเคลือบพอลิเมอร์คอมโพสิต(โครงการปี 47) นางทิพบรรณ ปะละไทย MUA+TRF
30 MT การดัดแปลงพอลิไวนิลลิตีนฟลูออไรด์เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์เชื้อเพลิงเมธานอล (รุ่นกลาง) นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MUA+TRF
31 EV การปรับปรุงผิวสมบัติของวัสดุนาโน เอ็มซีเอ็ม 41 ด้วยปฏิกิริยาซิลิเลชัน (รุ่นใหม่) นางสิริลักษณ์ เจียรากร MUA+TRF
32 TT การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความ ร้อนของตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ที่ใช้อากาศ โดยใช้สนามไฟฟ้า (โครงการปี 47) นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ MUA+TRF
33 MT การออกแบบและการสร้างเซนเซอร์ตรวจวัด ก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค นายนคร ศรีสุขุมบวรชัย NECTEC
34 EM การศึกษาศักยภาพการประหยัดพลังงาน ในพัดลมในเครื่องปรับอากาศแบบ Split Type นางวารุณี แซ่เตีย EPPO
35 MT การประมาณค่าความส่องสว่างจาก ปริมาณรังสีอาทิตย์ กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร นายพัฒนะ รักความสุข EPPO
36 MT การศึกษาอิทธิพลการตกแต่งผิววัสดุใน ลักษณะต่างๆต่อภาระการทำความเย็นของ ระบบปรับอากาศ นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ EPPO
37 MT การศึกษาวัสดุระบบการก่อสร้างด้วยโฟม เพื่อใช้ในการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน น.ส.นันทน์ ถาวรังกูร EPPO
38 MT วัสดุผนังจากการเกษตร นายนคร ศรีสุขุมบวรชัย EPPO
39 TT การใช้ประโยชน์จากระดับความสูงของฝ้า เพดาน เพื่อลดการถ่ายเทความร้อนจาก หลังคา นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ EPPO
40 TT การศึกษาอิทธิพลของแผงดักลม ตำแหน่ง การจัดวางและขนาดของช่องเปิด รวมทั้ง การกั้นพื้นที่ภายในที่มีผลต่อกระแสลมในอาคาร นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ EPPO
41 TT การวิเคราะห์สมรรถนะของระบบทำน้ำร้อน แสงอาทิตย์ร่วมกับปั๊มความร้อนสำหรับ อาคารที่อยู่อาศัย น.ส.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ EPPO
42 EM การศึกษาศักยภาพของชีวมวลที่มีอยู่ใน ประเทศไทยเพื่อใช้เป็นแหล่งพลังงาน ทดแทน:กรณีศึกษา แกลบ กากปาล์ม ขี้เลื่อย กากมะพร้าวและกากอ้อย (โครงการปี 47) นายอภิชิต เทอดโยธิน DEQP
43 EM การศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช้โซล่าร์ เซลในระดับครัวเรือนในระยะยาว นายอภิชิต เทอดโยธิน KNIT
44 EV การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตก สะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (ระยะที่ 2: ปี 47) นาง พจนีย์ ขุมมงคล PCD
45 EV การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (ระยะที่ 3:ปี 47) นาง พจนีย์ ขุมมงคล PCD
46 MT การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยากจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค (โครงการปี 46) ดร. จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MTBC
47 EM การจัดตั้งระบบผลิตน้ำเย็นโดยใช้พลังงานความร้อนจากแกลบสำหรับโรงเพาะเห็ด โครงการส่วน พระองค์สวนจิตรลดา นายอภิชิต เทอดโยธิน EGAT
48 MT การวิจัยถังบำบัดน้ำทิ้งจากวัสดุผสม พอลิเอทธิลีนและสารอนินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MUA
49 EV การบำบัดน้ำเสียที่มีน้ำมัน/ไขมัน โดยใช้ จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการดักทิ้ง นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ MUA
50 EM การศึกษาและวิจัย Energy Intensity ของ อุตสาหกรรมสิ่งทอ นายอภิชิต เทอดโยธิน FTI
51 EM ฝึกอบรมทักษะด้านการจัดการพลังงานของบุคคลโรงงานยาสูบ นายอภิชิต เทอดโยธิน TTM
-------------------------------------- รวม 51 โครงการ --------------------------------------