ปีงบประมาณ 2550

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
1 ET การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด นาย อดิศักดิ์ นาถกรณกุล NSTDA
2 ET การศึกษาการเกิดปฏิกิริยาปฏิรูปและการถ่ายเทความร้อนภายในช่องอาโนดของ planar solid oxide fuel cell ด้วยแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหล น.ส. เก้ากันยา สุดประเสริฐ NSTDA
3 ET การปรับอากาศแบบผสมผสานสำหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น นาย กูสกานา กูบาฮา NSTDA
4 MT การสร้างผิวเคลือบแลนทานัม สทรอนเชียม แมงกาไนต์ ((La0.8Sr0.2)0.98MnO3) ของอิเล็กโทรดสำหรับอุณหภูมิช่วงกลางของเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์แข็งโดยเทคนิคสปัตเตอร์ริง นาง ทิพบรรณ ปะละไทย NSTDA
5 MT ิทธิผลคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอานิลีนคาร์บอนที่สังเคราะห์โดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชัน นาย ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ NSTDA
6 MT การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NSTDA
7 MT การออกแบบและสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วนเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค นาย นคร ศรีสุขุมบวรชัย NECTEC
8 ET เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย นาย สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ TRF
9 MT การดัดแปรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ TRF
10 EV การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง(ปี 50) นาง พจนีย์ ขุมมงคล PCD
11 EV การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง ปี 49 นาง พจนีย์ ขุมมงคล PCD
12 MT การพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว น.ส. นุชธนา พูลทอง DIP
13 EM การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สำหรับลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด การผลิตไฟฟ้าผสมผสานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงคาร์โบไฮเดรต นาย อภิชิต เทอดโยธิน EPPO
14 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) [50] นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
15 EM การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (อุตสาหกรรมกระดาษ) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
16 EM การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
17 EM การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานสถานภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ของโรงงานควบคุม นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
18 EM การจัดทำรายงานประจำปีสถานภาพการใช้และอนุรักษ์พลังงานและจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
19 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฎิบัติตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (ครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
20 EM พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ส่วนโรงงานควบคุม) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
21 EM สร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ (กลุ่มที่1) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
22 EM ให้ความรู้ Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด (ที่ปรึกษาให้ความรู้และคำแนะนำให้คำปรึกษาเรื่อง Energy Audit ภาคตะวันออกและตะวันตก) [50] นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
23 EM ติดตามประเมินผลการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม [50] นาง จันทนา กุญชรรัตน์ DEDE
24 ET เทคโลโนยีการอบแห้งชั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50] นาย สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ MUA
25 MT การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งสโลป น.ส. นุชธนา พูลทอง MUA
26 MT การออกแบบกรรมวิธีการผสมเพื่อผลิตถังบำบัดน้ำทิ้งจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและเถ้าลอยในกระบวนการขึ้นรูปแบบแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MUA
27 MT การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งสโลป น.ส. นุชธนา พูลทอง MUA
28 MT ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ [50] นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MUA
29 ET แบบจำลองของ planar solid oxide fuel cells ภายใต้ภาวะที่ขึ้นอยู่กับเวลา น.ส. เก้ากันยา สุดประเสริฐ MUA+TRF
30 MT การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท น.ส. นุชธนา พูลทอง MUA+TRF
31 TT การศึกษาการถ่ายเทมวลสารและการถ่ายเทความร้อนในสเปาเต็ดเบดโดยใช้ดีอีเอ็ม นาย ธนิต สวัสดิ์เสวี MUA+TRF
32 MT ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง [49] นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ PTT
33 MT การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองน่าอยู่ [49] นาย พัฒนะ รักความสุข MOE
34 MT การพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ น.ส. นุชธนา พูลทอง NANOTECH
35 MT โครงการการพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง [49] นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NANOTECH
36 EV โครงการการพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง [49] นาง สิริลักษณ์ เจียรากร NANOTECH
37 MT ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ PTTCHEM
-------------------------------------- รวม 37 โครงการ --------------------------------------