ปีงบประมาณ 2551

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
1 EM การประเมินศักยภาพและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ/การประหยัดพลังงานอุตสาหกรรม อภิชิต เทอดโยธิน GRAD
2 MT ประเมินศักยภาพการประหยัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย พัฒนะ รักความสุข GRAD
3 EM การจัดการการผลิตเอทานอลระดับชุมชนด้วยเทคนิคการประเมินผลกระทบด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร อภิชิต เทอดโยธิน NRCT
4 EM การศึกษาเชิงนโยบายและการยอมรับของประชาชนในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล(จากขยะในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล และนอกปริมณฑล) อภิชิต เทอดโยธิน NRCT
5 EM สร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ (กลุ่มที่ 1) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
6 EM การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน(Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม(ส่วนโรงงานควบคุม) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
7 TT การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้า ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล งวดที่2 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ NRCT
8 TT การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอลในชุมชนตัวอย่าง ระยะที่2 จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ NRCT
9 EM การตรวจสอบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน(กลุ่ม 3) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
10 EM โครงการที่ปรึกษาติดตามประเมินผลการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม จันทนา กุญชรรัตน์ DEDE
11 MT ที่ปรึกษาโครงการพัฒนากรรมวิธีขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์แบบกึ่งแข็งกึ่งเหลว นุชธนา พูลทอง DIP
12 EM ศึกษาเกณฑ์การใชพลังงานในอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ (SEC) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
13 EM ให้ความรู้เรื่อง Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด(ที่ปรึกษาให้ความรู้และแนะนำให้คำปรึกษาเรื่อง Energy Audit ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) อภิชิต เทอดโยธิน CES
14 EM การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (โครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุมกลุ่มที่ 4) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
15 EM การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่ม 3) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
16 EM ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (กลุ่ม3) อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
17 MT การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย : สาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ธีระศักดิ์ หมากผิน TRF
18 EV การสะสมและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น ศศิธร พุทธวงษ์ MUA+TRF
19 MT การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ ธีระศักดิ์ หมากผิน TRF
20 MT การเตรียมแนวทางการจัดการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หมดอายุการใช้งานฯ ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ NRCT
21 EM ที่ปรึกษาโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง) [50] อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
22 EM ที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน [50] อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
23 MT การออกแบบและการสร้างเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค นคร ศรีสุขุมบวรชัย NECTEC
24 ET การปรับอากาศแบบผสมผสานสำหรับภูมิอากาศในเขตร้อนชื้น กูสกานา กูบาฮา NSTDA
25 ET การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั้มความร้อนร่วมกับรังสีอินฟราเรด อดิศักดิ์ นาถกรณกุล NSTDA
26 MT ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ PTTCHEM
27 MT การพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์้ชื้อเพลิง จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NANOTECH
28 MT การออกแบบกรรมวิธีการผสมเพื่อผลิตถังบำบัดน้ำท้งจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและเถ้าลอยในกระบวนการขึ้นรูปแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MUA
29 MT การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท นุชธนา พูลทอง MTBC
30 ET เมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา/ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร/เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ TRF
31 EV การจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นทีภาคกลาง งปม2550 พจนีย์ ขุมมงคล PCD
32 MT การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
33 EV การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ MUA
34 EV การพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากเเกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว สิริลักษณ์ เจียรากร NSTDA
35 EV การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง งปม2551 พจนีย์ ขุมมงคล TRF
36 MT การสังเคราะห์และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำเพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MUA
37 MT การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกจากพอลิคาร์บอเนต(ระยะที่1.2:การพัฒนาฐานข้อมูลและการทำแผนที่สิทธิบัตร) จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ PTTPHENOL
38 ET การสร้างสภาพสบายเชิงอุณหภาพโดยการทำความเย็นด้วยการแผ่รังสี กูสกานา กูบาฮา TRF
39 MT การพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ นุชธนา พูลทอง NANOTECH
40 MT เทคโนโลยีการคำนวณเพื่อการออกแบบการจับยึดโลหะแผ่นในการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ ทวีภัทร์ บูรณธิติ MTBC
41 MT การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารพลาสติกจากพอลิคาร์บอเนต งวดที่ 1 (ระยะที่1 : การสำรวจข้อมูลจากวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง) จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ CES
42 MT การพัฒนาโลหะโฟมไททาเนียมอละไทเทเนียม-เซอร์โคเนียมที่มีความเป็น Bioactive สำหรับการซ่อมแซมกระดูก นุชธนา พูลทอง MTBC
43 MT การเพิ่มความเหนียวของวัสดุบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างเม็ดพอลิเอลีนชนิดหนาแน่นสูงกับยางสไตรีน-บิวทาไดอนขนาดอุลตร้าไฟน์และโพรพิลีน-เอธิลีน โคพอลิเมอร์ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ PTTCHEM
44 MT เครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพื่อการผลิตและการพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 เรื่อง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MUA
45 EM การพัฒนาต้นแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Vanadium Redox Flow สำหรับลดภาระกำลังไฟฟ้าสูงสุด การผลิตไฟฟ้าผสมผสานขนาดเล็ก รถประจำทางไฟฟ้า และเซลล์เชื้อเพลิงคาร์โบไฮเดรด อภิชิต เทอดโยธิน EPPO
46 ET เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ MUA
47 ET แบบจำลองของ Planar solid oxide fuel cells ภายใต้ภาวะที่ขึ้นอยู่กับเวลา เก้ากันยา สุดประเสริฐ MUA+TRF
48 EV การลดการแทรกสอดของโลหะหนักต่อการไฮเดรชั่นของวัสดุยึดประสานโดยการปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของของผสมและวิธีผสม สุวิมล อัศวพิศิษฐ MUA+TRF
49 TT การศึกษาการถ่ายเทมวลสารและการถ่ายเทความร้อนในสเปาเต็ดเบดโดยใช้ดีอีเอ็ม ธนิต สวัสดิ์เสวี MUA+TRF
50 MT อิทธิพลของความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนและปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซด์ในผิวเคลือบที่มีต่อสมบัติการถ่ายเทความร้อนของผลิตภัณฑ์หลังคายางจากวัสดุผสมยางธรรมชาติและขี้เลื่อยไม้ เอกชัย วิมลมาลา TRF
51 MT การจำลองสถานการณ์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของการกระแทกความเร็วต่ำและสูงบนวัสดุเนื้อเดียว ทวีภัทร์ บูรณธิติ MUA+TRF
52 EV การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมเอ็มซีเอ็ม 41 เพื่อบำบัดไอระเหยของเบนซีนและอนุพันธ์ สิริลักษณ์ เจียรากร MUA+TRF
53 ET แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าร่วมกับการเพิ่มพื้นที่ผิว ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ TRF
54 MT การปรับปรุงสมบัติทางกลเชิงโครงสร้างของผลิตภัณฑ์จากวัสดุผสมพีวีซีและผงขี้เลื่อยไม้โดยการใช้เส้นใยสังเคราะห์ ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
55 MT ยางเซลลูลาร์จากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางปะเก็นและยางรองกันกระแทก:เสริมแรงโดยผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดำ เอกชัย วิมลมาลา TRF
56 MT การดัดแปรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิง จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MUA+TRF
57 MT การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลทงบสมทบ 2 นุชธนา พูลทอง MUA+TRF
-------------------------------------- รวม 57 โครงการ --------------------------------------