ปีงบประมาณ 2547

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ET การพัฒนาต้นแบบของเบดบรรจุเส้นใยธรรมชาติเพื่อควบคุมความชื้นในโรงเรือน (ระยะที่ 2) นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
2 ET การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอิเล็ก-ตริกร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์ (ระยะที่ 2) นายโจเซฟ เคดารี
3 ET การฆ่าเชื้อในดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ นายศิริชัย เทพา
4 ET การลดความชื้นในโรงงานอุตสาหกรรมโดยใช้เทอร์โมอิเล็กตริก (ระยะที่ 1) นายโจเซฟ เคดารี
5 ET แนวทางใหม่ในการพัฒนาระบบพลังงานแสงอาทิตย์ในรูปความร้อนสำหรับการหมุนวียนน้ำในคลอง (ระยะที่ 1) นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
6 ET หลังคารับรังสีแสงอาทิตย์ราคาถูกซื่งมีประสิทธิภาพสูงในการเป็นฉนวนกันความร้อน นางสาวจงจิตร์ หิรัญลาภ
7 MT การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์ทางไฟฟ้ากลขนาดเล็ก นายนคร ศรีสุขุมบวรชัย
8 EV การปรับปรุงพื้นผิวถ่านกัมมันต์โดยการออกซิเดชันทางเคมี เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมอะนิลินและโครเมียม นางสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
9 EV การใช้ประโยชน์จากเมล็ดผลไม้ในฐานะเป็นสารโคแอกกูแลนด์และโคแอกกูแลนด์เอด นางสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
10 TT การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะสำหรับนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่ 1) นายมานะ อมรกิจบำรุง
-------------------------------------- รวม 10 โครงการ --------------------------------------