ปีงบประมาณ 2548

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ET การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน (ระยะที่ 1) นายอดิศักดิ์ นารถกรณกุล
2 ET การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อเกษตรกรรายย่อยและอุตสาหกรรมชนบท (ระยะที่ 1) นายศิริชัย เทพา
3 EM การพัฒนาการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่งจากกากตะกอนน้ำเสียอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน  นางจันทนา กุญชรรัตน์
4 MT การพัฒนาเทคนิดใหม่การตรวจสอบการทางไฟฟ้าเคมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่อุณหภูมิ และความชื้นสูงด้วยสมบัติเทอร์โมอิเลคทริค (ระยะที่ 1)  นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
5 MT การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าของโลหะผสมเหล็ก-นิเกิล-โครเมียมบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (ระยะที่ 1) นายชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
6 MT การแจกแจงความเป็นผลึกและ การกระจายตัวของเส้นใยธรรมชาติและ พอลิพรอพิลีนขณะเย็นตัว นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
7 EV การพัฒนาและปรับปรุงสารดูดซับราคาถูกจากเคโอลีนและกากตะกอนของเสียเพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อมจากโรงงาน ฟอกย้อมสิ่งทอ (ระยะที่ 1) นางสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
8 EV การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบ Sequencing Batch Reactor โดยเชื้อยีสต์ นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
9 TT การเตรียมแผ่นกรองเซรามิกที่เหมาะ สำหรับนำไปประยุกต์ใช้จับเก็บฝุ่นจากแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง (ระยะที่2) นายมานะ อมรกิจบำรุง
10 TT ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์เอทธานอลเป็นคู่สารทำงาน (ระยะที่ 1) นางสาวจิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
-------------------------------------- รวม 10 โครงการ --------------------------------------