ปีงบประมาณ 2549

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ET การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่ง ร่วมกับปั๊มความร้อน (ระยะที่ 2) นายอดิศักดิ์  นารถกรณกุล
2 ET การพัฒนาโรงเรือนต้นแบบเพื่อเกษตรกรรายย่อยและอุตสาหกรรมชนบท (ระยะที่ 2) นายศิริชัย เทพา
3 ET การพัฒนาและทดสอบระบบฉนวนกันความร้อนนอกบ้านแบบสำเร็จรูปสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ระยะที่ 1) นายนริส ประทินทอง
4 ET การลดการถ่ายเทความร้อนในอาคารโดยใช้เทคนิคแบบผสม นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
5 MT การพัฒนาเทคนิคใหม่การตรวจสอบทางไฟฟ้าเคมีเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำที่อุณหภูมิและความชื้นสูงด้วยสมบัติเทอร์โมอิเล็กทริก (ระยะที่ 2) นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ 
6 MT การชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าของโลหะผสม เหล็ก-นิกเกิล-โครเมียม บนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ เพื่อความต้านทานการกัดกร่อน (ระยะที่ 2) นายชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
7 MT การพัฒนาการผลิตวัสดุทางการแพทย์ โดยการหลอมด้วยระบบอาร์ค (ระยะที่ 1) นางสิริพร โรจนนันต์
8 EV การพัฒนาและปรับปรุงสารดูดซับราคาถูกจากเคโอลินและกากตะกอนของเสียเพื่อใช้ในการกำจัดสีย้อมจากโรงงานฟอกย้อมสิ่งทอ (ระยะที่ 2) นางสร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
9 EV การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สำหรับงานเก็บตัวอย่างอากาศ (ระยะที่ 1) นางสิริลักษณ์ เจียรากร
10 EV ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ซึ่งใช้เชื้อแคนดิด้า ยูทิลลิส (ระยะที่ 1) นายสันทัด  ศิริอนันต์ไพบูลย์
11 TT ระบบทำความเย็นแบบดูดซับด้วยตัวรับรังสีแสงอาทิตย์แบบฮีทไปต์ในท่อแก้วสุญญากาศที่ใช้ถ่านกัมมันต์-เอทธานอลเป็นคู่สารทำงาน (ระยะที่ 2) น.ส.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
12 TT การศึกษาอากาศพลศาสตร์และการถ่ายเทความร้อนภายในสเปาเต็ดเบด (ระยะที่ 1) นายธนิต สวัสดิ์เสวี
-------------------------------------- รวม 12 โครงการ --------------------------------------