ปีงบประมาณ 2552

ลำดับ ชื่อข้อเสนอการวิจัย หัวหน้าโครงการ
1 การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 2) ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
2 การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน (ระยะที่ 2) อ.ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
3 การประเมินคุณภาพการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ที่ปรากฏในฐานข้อมูล Science Citation Index (SCI): กรณีศึกษาสาขาวิชาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และวัสดุ นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
4 การผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลจากสบู่ดำ ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
5 การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบครีบโดยใช้เทคนิคสนามแม่เหล็กร่วมกับสนามไฟฟ้า ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
6 การใช้กากตะกอนของเสียจากโรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยวเพื่อเพาะเลี้ยงสาหร่ายเกลียวทอง รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
7 การศึกษาอิทธิพลของพอลิเมอร์เมตริกซ์ชนิดต่างๆ ที่มีไตรโคลซานผสมอยู่ต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียด้วยวิธีทดสอบการแพร่บนวุ้นเลี้ยงเชื้อ นายธีระศักดิ์ หมากผิน
8 การนำโคลนปูนจากกระบวนการผลิตเยื่อกระดาษมาใช้แทนทรายในการผลิตคอนกรีตมวลเบา รศ.ดร.สุวิมล อัศวพิศิษฐ
9 การบำบัดฟอร์มัลดีไฮด์โดยใช้ไทเทเนียมไดออกไซด์เคลือบบนแผ่นคาร์บอนฟิลเตอร์ร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง รศ.ดร.มานะ อมรกิจบำรุง
10 การพัฒนาหลังคาทำน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ รศ.ดร.ศิริชัย เทพา
11 การศึกษาความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ในการใช้ระบบผลิตไฟฟ้าและความร้อนร่วมด้วยก๊าซธรรมชาติในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ อ.จันทนา กุญชรรัตน์
12 การอบแห้งผลไม้ด้วยไมโครเวฟภายใต้ความดันสุญญากาศ รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
13 ผลของอุณหภาพต่อการถ่ายเทความร้อนผ่านผนังภาระความเย็นและการใช้พลังงานไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศ ดร.พัฒนะ รักความสุข
14 สมรรถนะระยะยาวของปั๊มน้ำพลังงานความร้อนสำหรับเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ รศ.ดร.พิชัย นามประกาย
15 การกู้กลับคืนนิกเกิลโคบอลต์จากแบตเตอรี่นิกเกิลเมทัลไฮไดร์ดที่ใช้งานแล้ว ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
16 ตัวทำละลายทดแทนเมทิลลีนคลอไรด์ในการลอกสีบนผิวโลหะ ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
-------------------------------------- รวม 16 โครงการ --------------------------------------