ปีงบประมาณ 2553

ลำดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 การวิเคราะห์ต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมของการกลั่นเอทานอลจากมันสำปะหลังด้วยรังสีแสงอาทิตย์โดยเทคนิคการประเมินวัฏจักรชีวิต ดร.ปิยะ เสียงสุคนธ์
2 การยับยั้งการโตของเกรนในวัสดุเชิงประกอบไทเทเนียมคาร์ไบด์-นิกเกิล โดยการเติมธาตุผสม ผศ.ดร.นุชธนา พูลทอง
3 ความไม่สม่ำเสมอของผิวและโครงสร้างทางจุลภาคของพอลิเมอร์ผสมเส้นใยธรรมชาติและผงเถ้าลอยที่อัดรีด โดยใช้หัวขึ้นรูปแบบหมุน ผศ.เอกชัย วิมลมาลา
4 การพัฒนาโมดูลโฟโตโวลทาอิกร่วมกับรางรวมแสงแบบรูปประกอบพาราโบลา รศ.ดร.ศิริชัย เทพา
5 การปรับปรุงเม็ดสารดูดซับจากกากตะกอนโรงผลิตน้ำประปาเพื่อใช้บำบัดสีธรรมชาติและธาตุอาหาร รศ.ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
6 การพาความร้อนของการไหลภายใต้ผลกระทบของสนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า ผศ.ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์
7 การศึกษาปัจจัยกำหนดอุปทานของเครื่องผลิตน้ำร้อนแสงอาทิตย์และปัจจัยด้านปัญหาอุปสรรคต่อการส่งเสริมพัฒนาภายในประเทศ ดร.จันทนา กุญชรรัตน์
8 การอบแห้งผลไม้ด้วยไมโครเวฟร่วมกับอากาศร้อน รศ.ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
9 การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นของการผลิตพอลิโอเลฟินส์ในประเทศไทย ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
10 การศึกษาผลตอบสนองทางโครงสร้างจากการกระแทกในผลิตภัณฑ์ที่ห่อหุ้มในวัสดุหีบห่อ ผศ.ดร.ภูริต ธนะกิจเกษม
11 การประยุกต์กระบวนการทางชีววิทยามาใช้ในการบำบัดสีในน้ำเสียจากอุตสาหกรรมฟอกย้อม รศ.ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
-------------------------------------- รวม 11 โครงการ --------------------------------------