องค์กรวิจัย

research group
คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ เป็นองค์กรวิจัยที่มีเป้าหมายสร้างความเป็นเลิศในการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นการบูรณาการระหว่างพลังงาน สิ่งแวดล้อมและวัสดุ