ปีงบประมาณ 2549

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ แหล่งทุน
1 EM การตรวจสอบการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการอนุรักษ์พลังงานในโครงการนำร่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (กลุ่มที่ 3)(เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
2 EM การจัดทำรายงานประจำปีสถานภาพการใช้และการอนุรักษ์พลังงานและจัดทำเอกสารสรุปผลการดำเนินงานด้านอนุรักษ์พลังงาน (เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
3 EM ที่ปรึกษาตรวจสอบ (Accredited Consultants) เพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 ในโรงงานควบคุม (ครั้งที่ 2) กลุ่มที่ 2 (เริ่มปี 47) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
4 EM การบริหารการอนุรักษ์พลังงานในอาคารส่วนราชการโดยใช้บริษัทจัดการพลังงาน (เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
5 EM การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานสถานภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ของโรงงานควบคุม (เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
6 EM โครงการเพื่อการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดกระจกเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
7 EM การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในอุตสาหกรรมอาหาร (ห้องเย็น การผลิตน้ำแข็ง และผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋อง)(เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
8 EM การสร้างจิตสำนึกด้านการใช้พลังงานในอาคารส่วนราชการ (กลุ่มที่ 1) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
9 EM การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
10 EM การพัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ส่วนโรงงานควบคุม) นาย อภิชิต เทอดโยธิน DEDE
11 EM การวิจัยและศึกษา Energy Intensity ของอุตสาหกรรมสิ่งทอ (เริ่มปี 48) นาย อภิชิต เทอดโยธิน FTI
12 EM การประเมินศักยภาพและเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพ/การประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม นาย อภิชิต เทอดโยธิน JGSEE
13 MT การประเมินศักยภาพการประหยัดและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในบ้านอยู่อาศัย นาย พัฒนะ รักความสุข JGSEE
14 EM โครงการบูรณาการ การนำร่องลดต้นทุนการผลิตเอทานอลโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (ส่วนบริหารแผนงานวิจัย) นาย อภิชิต เทอดโยธิน NSTDA
15 TT การพัฒนาระบบการกลั่นเอทานอลโดยใช้รังสีอาทิตย์เพื่อลดพลังงานช่วงต้นก่อนส่งเข้าโรงงานผลิตเอทานอล (ภายใต้โครงการบูรณาการ การนำร่องลดต้นทุนฯ) น.ส. จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ NSTDA
16 ET การอบแห้งเนื้อสัตว์โดยใช้ไอน้ำร้อนยวดยิ่งร่วมกับปั๊มความร้อน (เริ่มปี 47) นาย อดิศักดิ์ นาถกรณกุล MUA+TRF
17 ET การเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนของตัวเก็บรังสีแสงอาทิตย์ที่ใช้อากาศ โดยใช้สนามไฟฟ้า (เริ่มปี 47) นาย ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ MUA+TRF
18 MT การดัดแปรพอลิไวนิลลิดีนฟลูออไรด์เพื่อพัฒนาเป็นแผ่นเยื่ออิเล็กโทรไลต์ในเซลล์เชื้อเพลิงเมธานอล (เริ่มปี 48) นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MUA+TRF
19 MT การสร้างแบบจำลองคณิตศาสตร์และศึกษาวัสดุสำหรับเป็นสารคู่ทำงานในระบบเครื่องทำความเย็นด้วยเมทัลไฮดรายด์ (เริ่มปี 47) นาย ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ MUA+TRF
20 MT ความเป็นไปได้ในการเพิ่มความแข็งแรงในการยึดเกาะระหว่างผิวเคลือบพอลิเมอร์และผิวชิ้นงาน และการศึกษาความต้านทานต่อการสึกหรอสำหรับผิวเคลือบพอลิเมอร์คอมโพสิต (เริ่มปี 47) นาง ทิพบรรณ ปะละไทย MUA+TRF
21 MT การพัฒนาวัสดุและเทคโนโลยีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์หลังคายางประหยัดพลังงานจากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับขี้เลื่อย นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
22 MT การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างพีวีซีและเส้นใยธรรมชาติในกระบวนการอัดรีด (เริ่มปี 46) นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ TRF
23 ET โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว. ระยะที่ 2 การพัฒนา / ปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร / เกษตร โดยการผสมผสานเทคนิคการอบแห้งที่หลากหลาย (เริ่มปี 47) นาย สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ TRF
24 ET แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อน โดยใช้เทคนิคสนามไฟฟ้าร่วมกับการเพิ่มพื้นที่ผิว นาย ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ TRF
25 MT การวิจัยถังบำบัดน้ำทิ้งจากจากวัสดุผสมพอลิเอทธิลีนและสารอนินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต (เริ่มปี 48) นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MUA
26 EV การบำบัดน้ำเสียที่มีไขมัน/น้ำมัน โดยใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายแทนการตักทิ้ง (เริ่มปี 48) นาย สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ MUA
27 MT การออกแบบและการสร้างเซนเซอร์ตรวจวัดก๊าซด้วยเทคโนโลยีเครื่องกลไฟฟ้าจุลภาค (เริ่มปี 47) นาย นคร ศรีสุขุมบวรชัย NECTEC
28 MT โครงการการพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ (งวดที่ 1) (ปีที่ 1) น.ส. นุชธนา พูลทอง NECTEC
29 MT โครงการการพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง (งวดที่ 1) นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NECTEC
30 EV โครงการการพัฒนาวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สังเคราะห์จากแกลบเพื่อใช้เป็นวัสดุดูดซับสารประกอบชนิดไม่มีขั้ว (งวดที่ 1) ปีที่ 1 นาง สิริลักษณ์ เจียรากร NECTEC
31 MT สาเหตุการเสียรูปของพั๊นช์ในกระบวนการปั๊มขึ้นรูป นาง สิริพร โรจนนันต์ TGI
32 MT การพัฒนาวัสดุห่อหุ้มเซลล์ สำหรับใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ (เริ่มปี 47) นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NSTDA
33 MT อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอานิลีนคาร์บอนที่สังเคราะห์ โดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซชัน นาย ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ NSTDA
34 EV การหล่อแข็งกากตะกอนโรงชุบโลหะโดยการใช้สารเคมีเพื่อกระตุ้นซีเมนต์ที่เตรียมจากปูนขาวและเถ้าลอย (เริ่มปี 46) น.ส. สุวิมล อัศวพิศิษฐ NSTDA
35 EV การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (เริ่มปี 48) นาง พจนีย์ ขุมมงคล PCD
36 EV โครงการจ้างเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง (เริ่มปี 49) นาง พจนีย์ ขุมมงคล PCD
37 MT การพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างยางธรรมชาติกับยางอะคริลิค (เริ่มปี 46) นาย จตุพร วุฒิกนกกาญจน์ MTBC
38 MT การชุบเคลือบผิววัสดุผสมด้วยไฟฟ้าโดยใช้ระบบการหมุนคาโทด 3 มิติ (เริ่มปี 43) นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ MTBC
39 MT ผลของการเติมสารยับยั้งจุลินทรีย์ที่มีต่อประสิทธิภาพการยับยั้งจุลินทรีย์ในวัสดุบรรจุภัณฑ์พอลิเอทธิลีนความหนาแน่นสูง นาย ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ PTTCHEM
40 MT การบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเมืองน่าอยู่ นาย พัฒนะ รักความสุข MOE
-------------------------------------- รวม 40 โครงการ --------------------------------------