ปีงบประมาณ 2552

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อโครงการ ผู้วิจัย แหล่งทุน
1 การจัดการพลังงาน การศึกษาเกณฑ์การใช้พลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่างๆ (อุตสาหกรรมกระดาษ) [50]
Study of energy consumption index in paper industry
1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวรุตร์ จิวะมาวิน
3 ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
4 ผศ.ทวีวัฒน์ สุภารส
พพ.
2 การจัดการพลังงาน ที่ปรึกษาตรวจสอบเพื่อให้ดำเนินงานในส่วนการตรวจสอบและส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ในโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 3) [50] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวรุตร์ จิวะมาวิน
3 นางสาววรวรรณ บุญยะวันตัง
4 ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
พพ.
3 การจัดการพลังงาน พัฒนาและปรับปรุงระบบการจัดทำรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน (Feedback Report) ในโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (ส่วนโรงงานควบคุม) [49]
Development of Feedback Report for Control Factory/Control Building
1 นายอภิชิต เทอดโยธิน พพ.
4 การจัดการพลังงาน ที่ปรึกษาโครงการสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ระยะที่ 2 (กลุ่มภาคกลาง) [50] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวรุตร์ จิวะมาวิน
3 ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
4 ผศ.ทวีวัฒน์ สุภารส
พพ.
5 การจัดการพลังงาน การอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วมโดยโรงงานควบคุม/อาคารควบคุม (กลุ่ม 4) [51]
Participatory energy conservation in registered factory / Buiding
1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวรุตร์ จิวะมาวิน
3 นายวีระพงษ์ เอี่ยมวัฒน์
4 ผศ.ดร.วีระ โลหะ
พพ.
6 การจัดการพลังงาน การให้ความรู้ Energy Audit แก่หน่วยงานของรัฐและจังหวัด (ที่ปรึกษาให้ความรู้และแนะนำให้คำปรึกษาเรื่อง Energy Audit ภาคตะวันออกและตะวันตก) [50] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน พพ.
7 การจัดการพลังงาน ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาจัดทำร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและวัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Standby Mode) [52] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน พพ.
8 การจัดการพลังงาน ว่าจ้างที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม โดยโรงงานควบคุม (กลุ่มกรุงเทพและปริมณฑล) [52] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 ผศ.ดร.วีระ โลหะ
3 ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
4 รศ.ทวีวัฒน์ สุภารส ฯลฯ
พพ.
9 การจัดการพลังงาน การศึกษาเชิงนโยบายและการยอมรับของประชาชนในการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวล (จากขยะในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑลและนอกเขตปริมณฑล) [52]
Investigation of Policy and the Acceptance of People for Power Generation by Using Biomass (From the Garbage in Bangkok-Permeter and yhe Outside Perimeter Border)
1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
วช.
10 การจัดการพลังงาน สร้างขุมกำลังบุคลากรด้านการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร [52] 1 นายอภิชิต เทอดโยธิน
2 นายวรุตร์ จิวะมาวิน
3 ดร.เชิดชัย ประภานวรัตน์
4 ผศ.ทวีวัฒน์ สุภารส
สนพ.
11 เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีการอบแห้งขั้นสูงสำหรับอาหารและวัสดุชีวภาพ [50] 1 นายสมชาติ โสภณรณฤทธิ์
2 นายสมเกียรติ ปรัชญาวรากร
3 นายสักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
4 นาง วารุณี เตีย
5 นายอดิศักดิ์ นาถกรณกุล
6 นายธนิต สวัสดิ์เสวี
7 นายชัยยงค์ เตชะไพโรจน์
8 นายทรงชัย วิริยะอำไพวงศ์
9 นายณัฐพล ภูมิสะอาด
10 น.ส.จินดาพร จำรัสเลิศลักษณ์
สกอ.
12 เทคโนโลยีพลังงาน แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของการเพิ่มความสามารถในการถ่ายเทความร้อนโดยใช้สนามไฟฟ้าร่วมกับสนามแม่เหล็กในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน [52]
Mathematical modeling of electro-magneto-hydrodynamics enhanced flow and heat transter in heat exchangers
1 นายณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ สกว.
13 เทคโนโลยีวัสดุ อิทธิพลของความหนาผิวเคลือบพอลิยูริเทนและปริมาณผงไททาเนียมไดออกไซด์ในผิวเคลือบที่มีต่อสมบัติการถ่ายเทความร้อนของผลิตภัณฑ์หลังคายางจากวัสดุผสมยางธรรมชาติและขี้เลื่อยไม้ [51]
Effects of Coating Thickness and TiO2 Dosage in Polyurethane Coating on Heat Transfer Properties of Wood-Natural Rubber Roofs
1 นายเอกชัย วิมลมาลา
2 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
สกว.
14 เทคโนโลยีวัสดุ การจำลองสถานการณ์ไฟไนต์เอลิเมนต์ของการกระแทกความเร็วต่ำและสูงบนวัสดุเนื้อเดียว [51]
Finite Element Simulation of Low and High Velocity Impacts on Homogenous Materials
1 นายภูริต ธนะกิจเกษม สกว.+สกอ.
15 เทคโนโลยีวัสดุ การสังเคราะห์และศึกษาความสัมพันธิ์ระหว่างโครงสร้างกับสมบัติของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำ เพื่อการประยุกต์ใช้งานด้านเซลล์แสงอาทิตย์ [51]
Synthesis and a study on structure-properties relationships of semi-conducting polymers for solar cell applications
1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ สกว.+สกอ.
16 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนาฐานข้อมูลวารสารวิชาการในประเทศ [50]
Development of Thai Scholarly Journal Database : Humanities and Social Sciences
1 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
2 นาง ปรียานุช รัชตะหิรัญ
3 นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
4 นายบุญรัตน์ บุญรัศมี
5 นาง นงเยาว์ เปรมกมลเนตร
สกว.
17 เทคโนโลยีวัสดุ ยางเซลลูลาร์จากวัสดุผสมยางธรรมชาติกับยางเอสบีอาร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ยางปะเก็นและยางรองกันกระแทก:เสริมแรงโดยผงเถ้าลอย ผงซิลิกา และผงเขม่าดำ [50] 1 นายเอกชัย วิมลมาลา สกว.
18 เทคโนโลยีวัสดุ อิทธิพลของคาร์บอนต่อลักษณะและสมบัติการนำไฟฟ้าของผิวเคลือบคอมโพสิทโพลิอานิลีนคาร์บอนที่สังเคราะห์โดยวิธีอิเลคโตรโพลิเมอไรเซซัน [50]
Effect of Carbon on Characteristics and Electrical Conductivity of Polyaniline-Carbon Composite Film Prepared by Electropolymerization
1 นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์ สวทช.
19 เทคโนโลยีวัสดุ การเตรียมแนวทางการจัดการโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่หมดอายุการใช้งาน กรณีศึกษาประเทศไทย [51]
Preparation of guidelines for decommissioning of nuclear power plant case study: Thailand
1 นายปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
2 ดร.สุพัฒนพงษ์ ดำรงรัตน์
3 ดร.อภิชิต เทอดโยธิน
4 ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
วช.
20 เทคโนโลยีวัสดุ การเพิ่มความเหนียวของวัสดุบรรจุภัณฑ์น้ำมันหล่อลื่นจากพอลิเมอร์ผสมระหว่างเม็ดพอลิเอธิลีนชนิดความหนาแน่นสูงกับยางสไตรีน-บิวทาไดอีนขนาดอุลตร้าไฟน์และโพรพิลีน-เอธิลีน โคพอลิเมอร์
Property Improvement for Iubricant Oil Containers from Polymer of High-Density Polyethylene and Ultrafine Styrene-Butadiene Rubber and Propylene - Ethylene Copolymer (Plastomer)
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2 น.ส.จันทร์ฉาย ทองปิ่น
3 นายศุภกิจ ตั้งจิตพรกูล
บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
21 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนาแผ่นเยื่อนาโนคอมโพสิทสำหรับใช้เป็นอิเลคโตรไลท์ในเซลล์เชื้อเพลิง [49] 1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์ NANOTEC
22 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนาโลหะโฟมไทเทเนียมและไทเทเนียม-เซอร์โคเนียมที่มีความเป็น Bioactive สำหรับการซ่อมแซมกระดูก
Development of Bioactive Titanium and Titanium-Zirconium Foam Scaffold for Bone Repair
1 น.ส.นุชธนา พูลทอง
2 นายเรืองเดช ธงศรี
3 น.ส.นวรัตน์ วรอวยชัย
4 น.ส.อุไรวัลย์ รัตนบวรชัย
MTEC
23 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนากระบวนการผลิตอลูมิเนียมคอมโพสิตกึ่งแข็งโดยเทคนิคคูลลิ่งเพลท [50]
Development of semi-solid Aluminum Matrix Composite Processing using Cooling Plate Technique
1 น.ส. นุชธนา พูลทอง สกว.+สกอ.
24 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนานาโนเซรามิกโลหะคอมโพสิตสำหรับงานตัดโลหะ [50]
Development of Nanoceramic-metal Composite for Cutting Application
1 น.ส. นุชธนา พูลทอง
2 นายเรืองเดช ธงศรี
3 นายไพศาล เสตสุวรรณ
NANOTEC
25 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนาสูตรยางทนน้ำมันกันรั่วสำหรับงานไฮดรอริก [50]
Formulation of Oil Resistant Rubber Seals for Hydraulic Applications
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2 นายเอกชัย วิมลมาลา
สกอ.
26 เทคโนโลยีวัสดุ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพอลิเมอร์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ [50]
Centre for Utilizations of Polymer and Natural Resources (CUP NATURE)
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2 รศ.ดร.ชาคริต สิริสิงห
3 ผศ.ดร.จันทร์ฉาย ทองปิ่น
สกอ.
27 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนาถังเก็บน้ำร้อนจากวัสดุพอลิเมอร์ในอุปกรณ์เครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ [52]
Development of hot-water storage tank from polymer materials in solar collectors
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2 นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
3 นายชัชชัย วงศ์เฉลียว
กฟผ.
28 เทคโนโลยีวัสดุ การผลิตอะลูมิเนียมคอมโพสิตโดยการหล่อแบบรีโอร่วมกับการหล่อแบบกดอัด [52]
Fabrication of aluminum matrix combined with spueeze casting
1 น.ส.นุชธนา พูลทอง สกว.+สกอ.
29 เทคโนโลยีวัสดุ พัฒนาการขึ้นรูปหลายขั้นตอนโดยการขึ้นรูปด้วยของเหลวเพื่อชิ้นส่วนถังน้ำมันรถจักยานยนต์ [52]
A development of multi-step forming with hydroforming for a fuel tank part of a motorcycle
1 นายภูริต ธนะกิจเกษม MTEC
30 เทคโนโลยีวัสดุ การประยุกต์ใช้ค่า Journal Impact Factors และ h-index ในการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาด้านการตีพิมพ์บทความวิจัย [52]
Applications of JIF and h-index for quality sddursnce indicators development in view of research publications
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ
2 นางนงเยาว์ เปรมกมลเนตร
3 นางปรียานุช รัชตะหิรัญ
4 นายธีระศักดิ์ หมากผิน
5 นายวุฒิสิทธิ์ ย่อชัย
สมศ.
31 เทคโนโลยีวัสดุ การจัดทำฐานข้อมูลวารสารไทย: สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ [52] 1 นายธีระศักดิ์ หมากผิน สกว.
32 เทคโนโลยีวัสดุ การผลิตอะลูมิเนียมสมรรถนะสูง โดยกระบวนการหล่อไดคาสติ้งแบบรีโอ [52]
Producrion of high performance alumuinum alloys by rho-diecasting process
1 น.ส.นุชธนา พูลทอง
2 นายวรวิทย์ จิรัฐิติเจริญ
MTEC+บริษัท
33 เทคโนโลยีวัสดุ การศึกษาสมบัติทางกลและพฤติกรรมทางไทรโบโลยีของวัสดุเชิงประกอบหล่อลื่นในตัวเอง เหล็กกล้าไร้สนิมเกรด 316L/ เฮกซะโกนอลโบรอนไนไตรด์ [52]
Studies of mechanical proper ties and tribological behaviour of ss316l/ h-bn self lubrication com[psites
1 นางทิพบรรณ ปะละไทย
2 นายสุรพล ราษฎร์นุ้ย
3 นายเรืองเดช ธงศรี
MTEC
34 เทคโนโลยีวัสดุ การสังเคราะห์และการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างกับค่าแถบพลังงานของพอลิเมอร์กึ่งตัวนำ [52]
Synthesis and study on relationships between structure and band gap energy of semiconducting polymers
1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์
2 น.ส.ปราณี ภิญโญชีพ
3 นายธนศาสตร์ สุขศรีเมือง
4 นายนนทรี นิมิตศิริวัฒน์
MTEC
35 เทคโนโลยีวัสดุ การพัฒนาฟิล์มบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้จากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิด (PLA) [52]
Development of biodegradable packaging film from polylactide (PLA)
1 นายจตุพร วุฒิกนกกาญจน์
2 นายณรงค์ชัย โอเจริญ
3 นายเจษฎา วงษ์อ่อน
4 นายอภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
5 น.ส.สิริอร อิศรางกูร ณ อยุธยา
ปตท.
36 เทคโนโลยีวัสดุ การจัดอันดับงานวิจัยระดับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชีย [52] 1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สกว.
37 เทคโนโลยีวัสดุ วัสดุลูกผสมและการพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับวัสดุเชิงประกอบพลาสติกและยาง [52]
Hybrid Materials and Processing Development for Plastic and Rubber Composites (Hy-MAC)
1 นายณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ สกว.+บริษัท
38 เทคโนโลยี สวล. การลดการแทรกสอดของโลหะหนักต่อการไฮเดรชั่นของวัสดุยึดประสานโดยการปรับปรุงองค์ประกอบทางเคมีของของผสมและวิธีผสม [50] 1 น.ส.สุวิมล อัศวพิศิษฐ สกว.+สกอ.
39 เทคโนโลยี สวล. การเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคกลาง ปี 2551 1 นางพจนีย์ ขุมมงคล
2 น.ส.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
กรมควบคุมมลพิษ
40 เทคโนโลยี สวล. การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนียมเอ็มซีเอ็ม 41 เพื่อบำบัดไอระเหยของเบนซีนและอนุพันธ์ [51]
Development of Ti-MCM-41 Thin Film for Degradation of Gaseous Benzene and Its derivatives
1 นางสิริลักษณ์ เจียรากร สกว.+สกอ.
41 เทคโนโลยี สวล. การสะสมและการเปลี่ยนแปลงธาตุอาหารพืชในระบบบำบัดน้ำเสียแบบพื้นที่ชุ่มน้ำที่สร้างขึ้น [51]
Plant nutrient accumulation and dynamic in constructed wetland for wastewater treatment
1 น.ส.ศศิธร พุทธวงษ์ สกว.+สกอ.
42 เทคโนโลยี สวล. การผลิตจุลินทรีย์ที่ใช้ในการย่อยสลายน้ำมันและไขมันในระบบบำบัดน้ำเสีย [50]
Production of Effective Bacterial Product for Oil and Grease Degradation in Wastewater Treatment System
1 นายสันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
2 นาง นฤมล จียโชค
สกอ.
43 เทคโนโลยี สวล. การตกสะสมของอะโรซอลในพื้นที่ป่าเขตร้อน [52] 1 นางพจนีย์ ขุมมงคล ม.เมสิ
44 เทคโนโลยี สวล. การศึกษาการตกสะสมของอะโรซอลในพื้นที่ป่าเพื่อปรับปรุงวิธีการประเมินการตกสะสมแห้ง [52]
Aerosol deposition studies in forests for improvement of estimation method for dry deposition
1 นางพจนีย์ ขุมมงคล Acid Deposition and Oxidant Research Center (ADORC)
45 เทคโนโลยีอุณหภาพ การศึกษาการถ่ายเทมวลสารและการถ่ายเทความร้อนในสเปาเต็ดเบดโดยใช้ดีอีเอ็ม [50] 1 นายธนิต สวัสดิ์เสวี สกว.+สกอ.
46 เทคโนโลยีอุณหภาพ การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการจัดการขยะในการผลิตไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหาครและปริมณฑล [51]
The Study of Electric Generation and Management of Municipal Waste for Bangkok Metropolis
1 น.ส.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
2 นางยุวพิน ด่านดุสิตาพันธ์
3 นายเกียรติไกร อายุวัฒน์
4 นางวารุณี เตีย
วช.
47 เทคโนโลยีอุณหภาพ ชุมชนต้นแบบผลิตเอทานอลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [52]
Community Model for Ethanol Production Using Solar Energy
1 น.ส.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ วช.
-------------------------------------- รวม 47 โครงการ --------------------------------------