ปีงบประมาณ 2550

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ET การศึกษาการถ่ายเทความร้อนใน Planar solid oxide fuel cell ด้วยแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหล (ระยะที่ 1) ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ
2 ET การพัฒนาและทดสอบระบบฉนวนกันความร้อนนอกบ้านแบบสำเร็จรูปสำหรับภูมิอากาศของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ดร.นริส ประทินทอง
3 ET แบบจำลองพลศาสตร์ของไหลเพื่อการประหยัดพลังงานในอาคาร ดร.ณัฎฐ์ กาศยปนันทน์
4 ET การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั๊มความร้อนร่วมกับรังสี อินฟราเรด (ระยะที่ 1) ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
5 ET ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยพลังไอน้ำ ดร.พิชัย นามประกาย
6 ET การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรมควันยางแผ่นด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม (ระยะที่ 1) ดร.ศิริชัย เทพา
7 EM การกำหนดสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการปรับอากาศในอาคารบ้านพักอาศัย ดร.กูสกานา กูบาฮา
8 EM การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเศษยางล้อรถที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการก๊าซซิฟิเคชั่น เพื่อเป็นพลังงานทดแทน (ระยะที่ 1) อ.จันทนา กุญชรรัตน์
9 EM การศึกษาหาพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียจากระบบ Standby mode ของเครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับที่พักอาศัย รศ.วารุณี เตีย
10 MT การพัฒนาการทดสอบการคืบแบบกดและการวิเคราะห์ทางไฟไนต์อิลิเมนต์ในการประเมินอายุของชิ้นส่วนเครื่องจักรกังหัน (ระยะที่ 1) ดร.ทวีภัทร์ บูรณธิติ  
11 MT การสร้างและการวิเคราะห์อิเล็กโตรไลท์ YSZ และ อาโนด Ni/YSZ สำหรับอุณหภูมิช่วงกลางของ Solid Oxide Fuel Cells ที่เตรียมโดยเทคนิคการพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสมา (ระยะที่ 1) ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
12 MT การพัฒนาการผลิตวัสดุทางการแพทย์โดยการหลอมด้วยระบบอาร์ค (ระยะที่ 2) ดร.สิริพร โรจนนันต์
13 MT การพัฒนาชุดตรวจสอบบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดของ ยานพาหนะขณะเคลื่อนที่ (ระยะที่ 1) ดร.นคร ศรีสุขุมบวรชัย
14 EV การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากของเสียของโรงงานอุตสาหกรรมประเภทกระจกโดยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล นายจิตรพล  เจริญวงศานนท์
15 EV กลไกการบำบัดโลหะหนักในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ชนิดที่ให้น้ำไหลเหนือพื้นผิว ดร.ศศิธร พุทธวงษ์
16 EV การเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับของวัสดุเอ็ม ซี เอ็ม 41 สำหรับงานเก็บตัวอย่างอากาศ (ระยะที่ 2) ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
17 EV ความเป็นพิษของสีย้อมและน้ำทิ้งที่ผ่านกระบวนการบำบัดทางชีววิทยา (ระยะที่ 1) ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
18 EV ประสิทธิภาพของระบบเอสบีอาร์ซึ่งใช้เชื้อแคนดิด้ายูทิลลิส (ระยะที่ 2)  ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
19 TT การศึกษาอากาศพลศาสตร์ และ การถ่ายเทความร้อน ภายในสเปาเต็ดเบด (ระยะที่ 2) ดร.ธนิต สวัสดิ์เสวี
20 TT เทคโนโลยีการทำความสะอาดแก๊ส โดยใช้รังสีอัลตราไวโอเลตและสนามไฟฟ้าร่วมกับการสร้างหมอกน้ำค้าง (ระยะที่ 1) ดร.มานะ อมรกิจบำรุง
-------------------------------------- รวม 20 โครงการ --------------------------------------