ปีงบประมาณ 2551

ลำดับ สายวิชา ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
1 ET การศึกษาการถ่ายเทความร้อนใน Planar solid oxide fuel cell ด้วยแบบจำลองทางพลศาสตร์ของไหล (ระยะที่ 2) ดร.เก้ากันยา สุดประเสริฐ
2 ET การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบรมควันยางแผ่นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานเสริม (ระยะที่ 2) ดร.ศิริชัย เทพา
3 ET ระบบเครื่องทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์หมุนเวียนด้วยกำลังไอน้ำ ดร.พิชัย นามประกาย
4 ET การอบแห้งผลไม้โดยใช้ปั้มความร้อนร่วมกับ รังสีอินฟราเรด ดร.อดิศักดิ์ นาถกรณกุล
5 EM การศึกษาความเป็นไปได้ของการนำเศษยางล้อรถที่ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่โดยกระบวนการ อ.จันทนา กุญชรรัตน์
6 EM การปรับอากาศโดยใช้หลักการดูดความชื้น ผสมผสานกับการแผ่รังสี ดร.กูสนากา กูบาฮา
7 MT การพัฒนาวัสดุผสมระหว่างยางธรรมชาติ และยางคลอโรพรีนที่มีเถ้าลอยเป็นสารเติมแต่ง นาย อภิสิทธิ์ โฆษิตชัยยงค์
8 MT การพัฒนาการทดสอบการคืบแบบกดและการวิเคราะห์ทางไฟไนท์อิลิเมนต์ในการประเมินอายุของสิ้นส่วนเครื่องจักรกังหัน (ระยะที่ 2) ดร.ทวีภัทร์ บูรณธิติ
9 MT การสร้างและการวิเคราะห์อิเล็กโตรไลท์ YSZ และ อาโนด Ni/YSZ สำหรับอุณหภูมิช่วงกลางของ Solid Oxide Fuel Cells ที่เตรียมโดยเทคนิคการเพ่นเคลือบด้วยเปลวพลาสมา (ระยะที่ 2) ดร.ทิพบรรณ ปะละไทย
10 MT การศึกษาอิทธิพลของการรีดเย็นการบ่มแข็งต่อสมบัติเทอร์โมอิเล็คทริกของอลูมิเนียมเกรด ดร.ปรีชา เติมสุขสวัสดิ์
11 MT ความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ และความสามารถในการขึ้นรูปของวัสดุทางการแพทย์ ดร.สิริพร โรจนนันต์
12 MT การศึกษาเทคนิคเคลือบผิวโพลิเมอร์บนเข็มฉีดยาสำหรับใช้ในการแพทย์ (ระยะที่ 1) ดร.นันทน์ ถาวรังกูร
13 MT การเคลือบโลหะผสมสังกะสี-แมงกานีสบนเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำด้วยไฟฟ้าเพื่อป้องกันการกัดกร่อน อ.ชูชาติ นิติปัญญาวงศ์
14 EV การกำจัดสีย้อมรีแอดฃคทีฟโครงสร้างอะโซด้วยระบบแอนโรบิก/แอโรบิกถ่านกัมมันต์ชีวภาพ ดร.สร้อยดาว วินิจนันทรัตน์
15 EV กลไกลการบำบัดโลหะหนักในระบบบำบัดน้ำเสียแบบบึงประดิษฐ์ ชนิดที่ให้น้ำไหลเหนือ ดร.ศศิธร พุทธวงษ์
16 EV การนำโซเดียมซัลเฟตเหลือทิ้งจากการผลิตเยื้อกระดาษมาใช้ในการย้อมสีไหม ดร.สิริลักษณ์ เจียรากร
17 EV การบำบัดสารประกอบไซยาไนด์ในน้ำเสียด้วยระบบบำบัดทางชีววิทยา ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์
18 TT ระบบระบายอากาศในที่จอดรถชั้นใต้ดิน ดร.มานะ อมรกิจบำรุง
19 TT การวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เพื่อหาสมบัติทางกายภาพ และทางเคมีของน้ำมันไบโอดีเซลผสมที่อัตราส่วนต่าง ๆ จากพืชน้ำมันที่มีผลต่อสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล ดร.จิรวรรณ เตียรถ์สุวรรณ
-------------------------------------- รวม 19 โครงการ --------------------------------------