เกี่ยวกับกลุ่มวิจัย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาวัสดุพอลิเมอร์เพื่อการประยุกต์ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี (ชื่อย่อ PENTEC) ให้ความสนใจในทิศทางงานวิจัยฯ ด้านเทคโนโลยีวัสดุ ที่ตอบสนองการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และอุตสาหกรรม

โดยเน้นทั้งการทำงานวิจัยเชิงวิชาการพื้นฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก และเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในระดับสากล นอกจากนั้นกลุ่มวิจัย PENTEC ยังคงไม่ละที่จะทำงานวิจัยเชิงประยุกต์เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์และแก้ปัญหาให้ภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

จุดเด่นของกลุ่มวิจัยฯ คือขีดความสามารถและประสบการณ์ด้านการสังเคราะห์และทำปฏิกิริยาเคมี เพื่อพัฒนาโมเลกุลพอลิเมอร์ให้มีโครงสร้างและสมบัติตามที่ต้องการ รวมทั้งความสามารถในการพัฒนาสูตร พอลิเมอร์คอมปาวด์ พอลิเมอร์ผสม และพอลิเมอร์(นาโน)คอมโพสิท เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติ ที่หลากหลายตามต้องการในการใช้งาน

Polymers for Energy Environment and Technology Research & Development Group [PENTEC] focus on both basic research and applied research to develop new knowledge and to transfer technology to industrial sector in Thailand, respectively. Our research interest includes 3 main areas, i.e.,
• Development of semi-conducting polymers and polymeric electrolyte for solar cells, fuel cells and batteries.
• Development of bioplastics and novel polymeric materials from nonfood biomass derived chemicals.
• Applied research to strengthen competitive advantages of industrial sectors in Thailand.
Strength of PENTEC research groups include some experience and capability to synthesis and modify chemical structure of polymer molecules as well as research skill on developments of polymer compounds, blends, and (nano)composite for various products and applications.
Currently, PENTEC group members include 3 full-time PhD researcher, 4 PhD candidates, and 8 Master degree students.


ท่านเป็นผู้เยี่ยมชมครั้งที่   Hit Counter by Digits